کور / شعر / تر ا نه

تر ا نه

ا با سين  نه  تر   ا مو  افغا نستا ن  دی
دا  ز مو ږ  جنت  نشا ن  په  موږ  ګران دی

خپلو ا کی  او  ا ز ا د ی  ز مو ږ  د مېنی
ز مو ږ  پت  ز مو ږ  عز ت  ز مو ږ  نشا ن دی


ډ يو ی  بلی  کړ ئ د  پو هی  چی ر ڼا  شی
ا من  سو له  سو کا لی  ز مو ږ  ا ر ما ن  دی


په  غير ت  ننګ  او   ميړ ا نه    سا تل   شوئ
سر با ز ئ  نه  ز مو ږ  خبر  و ا ړ ه   جها ن  دی


په  يو ا لی  او   ملی  د ر يځ  جو ړ يږ ی
د ا  قا نو ن  ز مو ږ  د  ښکلی  ګلستا ن   دی