کور / اسلامي / انتخابات و اهمیت آن از نظر اسلام

انتخابات و اهمیت آن از نظر اسلام

(قوله تعالی ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیرمابه انفسهم)سوره (رعد)آیه «11»
ترجمه:(خداوند سرنوشت قومی راتغیرنمیدهد تااینکه (ایشان)درنفس ها (نیت) خود تغیر نیاورند)


خداوند جلت عظمة شرط تغیرآوردن درسرنوشت ملت هارا بسوی خیرو یاشر در تغیر آوردن نیا ت وتصمیم گیری های مثبت شان که اساس تحرک وعمل راتشکیل میدهد رهنمونی فرموده ،بنا برماست که منحیث مسلمان ازاین دستورالهی که به خیروفلاح جامعه وملت ما منتهی میگردد پیروی نمائیم، انتخابات ورای دهی یکی از شیوه های اساسی تغیرآوردن درسرنوشت سیاسی یک جامعه میباشد بناً لازم است ازاین رونداجتماعی بطورمثبت استفاده نموده تاباشد که سبب سعادت دنیوی واخروی ماونسل های بعدی مان گردد.


زیراهرتصمیم گیری دسته جمعی وعاقلانه امروزی مانتیجه مثبت وسالم را برای نسل های بعدی ملت ما به ارمغان خواهند آورد.یکی ازعمده ترین تصمیم گیری های سرنوشت سازملی درهمه جوامع بشری امروزرفتن به آرای مردم وانتخابات میباشد که جهت تعین ذعامت ملی آینده بمنظورخدمت گذاری صادقانه ونجات مردم ازمصائیب وبدبختی ها میباشد که خوشبختانه مااکنون درآستانه انتخابات دوربعدی ریاست جمهوری کشورخودقرارداریم وماهمه با سهم گیری مثبت در این پروسه خیرنیز میتوانیم اشتراک وبدست خود سرنوشت پنجسال آینده خود وملت خودرارقم زنیم درحالیکه این لطف پروردگار وچانس برای ملت مظلوم وزجرکشیده ما صرف برای دومین باردرحیات سیاسی شان میسرگردیده است وقبل ازآن درحیات سیاسی کشورماچنین روندی به این وسعت نظرووضاحت آن دیده نشده واگرتحرکاتی هم دیده شده باشدصرف یک جنبه فرمایشی و تشریفاتی بیش نبوده است حالاباتوجه به نحوه وعملکردهای سیاسی نظام های گذشته کشور برماست که ازاین فرصت بدست آمده تاریخی که حاصل سه دهه مبارزات خستگی ناپذیر آزادیخواهانه همه ملت مسلمان افغانستان بوده که باهدیه نمودن خون سرخ میلونها شهید ،معلول،معیوب ،یتیم وویرانی تمام هست وبود این سرزمین بدست آمده که ماهمه بایدازاین فرصت بدست آمده استفاده درست واعظمی رابدون درنظرگرفتن مصلحت های قومی، لسانی ،سمتی،حزبی ومذهبی رابخاطررفاه وآسایش آینده کشوخود اتخاذنمائیم و شخصیت ملی راجهت خدمتگذاری صادقانه ونجات کشورانتخاب نمائیم تابالای زخم های ناسورملت ما مرحم گذاری نماید درغیرآن به اثرغفلت وانتخاب ناسالم ومصلحتی مایکباردیگر بجای تحکیم وحدت ملی ،ترقی وپیشرفت ،صلح وامنیت،اخوت وبرادری میان ملت ما،بازهم خدای نکرده که به جان یکدیگر مثل سالهای گذشته بخاطرخشنودی وبهره برداری دشمنان خارجی کشورافتاده باشیم وبقول مولاناصاحب محمدعطا الله فیضانی علامه بزرگ عصرما که فرموده است!


((خود مابنیاد دودمان خودرابرکنیم ودیگران چون مرغ جنگان وبودنه بازان برسروروی پرخون ما ازلطف تف کرده بجنگ تشویق نمایندوبرمجروحین یک مشت تف وبرکشته شده گان ،تأسف چیزی بیش نخواهید دیدواینست پایان کار ای قوم هوشیار،ای زاده گان کوهسار ،هوشدار ،هوشدار،هوشدارکه تأسف نتیجه ندهد درپایان کار.) این است نصحیت بزرگان دین وطبیبان حاذق دردهای لاعلاج معنوی واجتماعی کشوروملت ماکه سالهای قبل ازپشت میله های زندان برای نجات وسعادت ملت ماارشاد فرموده اند.مادرحالی پروسه انتخابات را استقبال وامتحان میکنیم که چندی قبل درکشورایالات متحده امریکا پروسه رای دهی جهت انتخاب زعیم ملی شان ، مردم امریکا به پای صندوق رای دهی رفتند ودرنتیجه برای اولین بار درتاریخ انکشور یک فرد سیاه پوست رابنام (اوباما) وافریقائی الاصل که دارای اندیشه وپالیسی های مناسب برای بهبود انکشور درسیاست های خارجی وداخلی برای منافع ملی شان بود، انتخاب نمودند واین درحالیست که ازلحاظ تعصبات نژادی ، مسیحان سفیدپوست که باسیاه پوستان قبل ازاین داشتند ، هیچگاه انتخاب چنین شخصی قابل تصور درچنین کشوری نبود وقصر سفید درطول عمراش محل فرماندهی سفیدپوستان مسیحی بود به یکباره گی تغیر وضعیت داده یک سیاه پوست برده تبار را میزبان است.


بناً با این روند وتحولاتیکه درکشور پیشرفته همچو امریکا که دعوای ابرقدرتی جهان را نیزدارد و کشورما هم درهمه عرصه ها زندگی ،اجتماعی وسیاسی خود از آن الهام گیرنده میباشد، باهمه ناممکن بودن آن رخ میدهد، چیزی عجیبی نیست که درکشورعزیزما که همه اتباع آن مسلمان ودارای تاریخ کهن ومشترکات دینی وفرهنگی میباشد ودرطی سالیان متمادی همه باهم درفضای اخوت ،برادری ، صلح وهمزیستی مسالمت آمیزهمچودوبرادرزندگی کرده ودرهمه خیروشرکشورسهیم بودند واکنون نیزمیتوانند درانتخاب زعامت ملی کشور خودبدون درنظرگرفتن مصلحت های ناکارآمد وناکام قبلی چون لسان،سمت،قوم،مذهب وغیره پدیده های منفی ،خدمت گذارواقعی خودرا که امتحان صداقت وایمانداری را درصحنه های عملی به ملت خود به نمایش گذاشته باشد وافغانستان رابه سوی وحدت ،ترقی وآسایش رهنمون نموده باشد آنرامنحیث زعیم ملی بعدی کشورخودبرگزینیم.
والسلام