کور / شعر / دسو لي ستا ينه

دسو لي ستا ينه

خوږې پتا سې جا ر دي سم جا ر
د ګلو غو نچي جا ر دي سم جا ر

سبا چي راځي جا ر دي سم جا ر
ترقند وخوږې جا ر دي سم جا ر

دی وخت د مېلې
د پسرلي شګوفې
زما دزړه بنفشې
راته ونکړې بانې جاردي سم جار

کله چي راسېدلې
دښوګلا نود ستې
اېدښايست پلوشې
دمشرانوشملې جا ر دي سم جا ر

د شرافت مېلمنې
د صداقت نمونې
دښه فرصتزمينې
دنو بها رترانې جا ر دي سم جا ر

اې دښکلا ملکې
زما د نا ز ګلبتې
د  بلبلا نو نغمې
دمحبت مدرسې جا ردي سم جا ر

دښواوبوسرچينې
دغريبا نوجا مې
دسړيتوب نښانې
دښه حاصلکروندېجارد يسم جا ر

دهندوکش سلسلې
دشما لي ګل درې
د پغما ن ښکليتپې
دهلمند مستي څپې جاردي سم جار

دفاروق خوښه دلي
په ارغندابکي مېلې
داستاخوږېخاطرې
چيکړم رايادي دلې جارديسم جار