کور / شعر / جهاني صیب ته ډالۍ

جهاني صیب ته ډالۍ

ته می دزړه ته می دخیال شاعریی
ته می پښتوته دهرسیال شاعریی(۱)
ستادکلام په زمزموژوندی یم
ته مو ادب ته دکمال شاعریی
ستاشاعری می په پښتوکی خوښ ده
ته دپښتودشعرلوړخیال شاعریی
ستادژوندون ډیوه دی تل وی بله
ته ده وختو اوهرمهال شاعریی
ستادقلم څوکه دی تل وی تیره
ته اسحق زی ته دمثال شاعریی
(۱)سیاه سنګ انتقادی لیکنی ته اشاره
ستراونازک خیال شاعرعبدالباری جهانی صیب ته ته ډالی
نعمت الله  اسحق زی
هرات لرغونی ښار
  ۱۳۸۹/۵/۲۸