کور / شعر / ارواښا د سعيد ګوهر صا حب ته ډالۍ

ارواښا د سعيد ګوهر صا حب ته ډالۍ

دپښتون ولس پــــه زړونواو كتـــــا ب كي بـــه ګوهر وي
د اښكلا بــــه د ه جانا ن وي او ګــــلاب كي به ګوهر وي

ا وس بــــه څيري لمــــن ګرځـــم تېـــريا دونه ټولومـــه
لاس په روڼو اوبــــو ډ وب كړم په دريا ب كي به ګوهروي

بس پښتون يمــــه پــــه ژوند كي د چا قدر نــــه كومـــــه
نن يې ژاړمه پــــه مړينــــه چي عذ اب كي بــــه ګوهروي

چي له خولې يې د پښتـــو وي يو چا تورى سم زد ه كړى
د ا وګـــړى چي كار وكــړي دې ثواب كي بــــه ګوهر وي

پــــه ګلبڼ كي د غــــزلونـــو كــــه څوك وګرځېدى ســم
بشرملــــه دغـزل پــــه انتخــــا ب كي بــــه ګوهـــــروي

كلات 22/8/2010