کور / شعر / مرګی

مرګی

       ته پوهیږې خدای دچاپرکورمرګی څنګه مېلمه کي؟
       څنګې بوځي تراجله دژوندون یې خاتمه کي؟
       لټوي پسي بحرونه ددریاب لوړي ژوري
       چی په خوله کي دماهي له هسکه څاڅکۍ راایله کي
                        ٭٭٭
      پتنګانو دډېوې پرشاوخوا کړل طوافونه
      یو په یویې په الفت کي اورته اچول ځانونه
      ویل موږ دي یو په عشق کي سوځیدلي، ستي سوي
      وایه تا وځانته څله اچولي دي اورونه