کور / خبرتیا او پيغامونه / نامه سر گشاده به رئیس کمیسون انتخابات

نامه سر گشاده به رئیس کمیسون انتخابات


مسوؤلیت بزرگیکه بدوش رئیس کمیسون انتخابات است، برای آینده کشور و پیاده کردن دموکراسی حقیقی،
نه تحمیلی امروز، فوق العاده حیاتی بوده تا اشخاص و افراد سالم، وطندوست،ترقیخواه و آزادی پرست به خانه ملت راه یابد و کشور جنگ زده ما را از حالت فعلی اشغال نجات داده و راه استقلال و ترقی کشور را با دفاع مستقلانه افغانی را در پیش گیرد.


لذا لازم است تا به لست کاندیدان توجه جدی مبذول گردد تا وطنفروشان حرفوی و مادرزاد و دزدان مشهور و جاسوسان معلوم الحال باید مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات ازین حق که باید به انسانهای وطندوست داده شود محروم شود وبدین وسیله از رفتن دزدان و وطنفروشان به خانه ملت جلو گیری باید صورت گیرد.


محترم معنوی صاحب! شما بتاریخ دهم اگست سال جاری به بخش آی-تی کمیسون تشریف فرما شدید و امر عنایت فرمودید که باید سایتهای تول افغان ،بینوا و لر اوبر  را بروی کارمندان آن اداره قطع کنید مگر بعدآ منصرف شده اید .


اقای معنوی سایتهای متذکره مربوط به ملت افغان بوده و نویسنده گان آن مسایل روز را همه جانبه تحلیل و ارزیابی مینماید و در خدمت هموطنان قرار داده تا ازین طریق بتواند مصدر خدمت به مارد وطن باشد.و حقایق را روشن سازد که در عمل کدام عمل جرمی نبوده ، بلکه قطع کردن آن سایتها  جرم است و نقض قانون مطبوعات است ، و اگر زبانهای رسمی کشور برای شما معلوم نباشد درینصورت بهتر است تا اول  خود تان قانون اساسی را بخوانید که زبانهای ملی و رسمی کشور پشتو و دری میباشد و اگر شما فکر میکنید که شما در کشور همسایه ایران و یا پاکستان مسوؤل کمیسون انتخابات هستید ، درینصورت  شما حق دارید که سایتهای پشتو را نه تنها قطع بلکه بکلی ممنوع  اعلام نمایدو دیدن آن نیز جرم سنگین .


اما اگر واقعاً شما رئیس کمیسون انتخابات مستقل افغانستان هستید در آنصورت جداً متوجه قانون اساسی و قانون انتخابات باید باشید که در آن از افراد که به جرم مشهود ، خیانت به وطن وسوه استفاده بشکل مستند و به سویه ملی و بین المللی افشاه شده باشد باید از انتخاب شدن آنان جلو گیری نماید که نمونه برجسته همچو وطن فروشان حرفوی و خاین که باز هم خود را به پوست که شایسته شان نیستند کاندید نمودند قرار ذیل است:
محترم محمد یونس قانونی- رئیس امروزی ولسی جرگه  که در زمان امور تصدی وزارت معارف تنها در چاپ   کتب  در کشور دنمارک در حدود بیست ملیون دالر اختلاس نموده و دوسیه شان نیز از طرف ریاست مبارزه با فساد اداری  به لوی څارنوالی  و اداره  – یو این دی پی- ملل متحد ارسال شده است  که کارمندان – یو این دی پی –  موضوع را با سکرتر اول دنمارک در کابل محترمه خانم “میرن اوسلن” در میان گذاشته که خانم متذکره نیز مبلغ بیست ملیون دالر را تصدیق کرده است.


اگر به دوسیه مکمل آن ضرورت داشته باشید از مرجع مربوطه آن یعنی سفارت دنمارک ویا هم مبارزه با فساد اداری بدست اورده میتوانید و شخصیکه موضوع را با سفارت دنمارک در کابل در میان گذاشته بود هم حاضر است که به هر مرجع که شما خواسته باشید شاهدی بدهد.


مطلب فوق به اطلاع شما معنوی صاحب رسانیده شد و منتظر اجرات قانونی تان علیه قانونی رئیس فعلی ولسی جرگه در اسرع وقت میباشیم .


قابل توجه لوی څارنوال صاحب!


شما هم از وطن پرستی و اجرات علیه دزدان و خاینین را شعار داده بودید و حتی یک وزیر مسلط رشوت خور مشهور دیروز را ذریعه انتر پول تلاش نمودید تا دستگیر کنید ، اما علت این را چه طور توضیح کرده میتوانی که شما هم در مقابل یک دزد قوی که اسناد مستند شان در دفتر کار تان موجود است چشم پوشی را اختیار نموده و خودرا هنوز هم طرفدار عدل و انصاف را حساب مینماید .


 مردم جنگ زده هم متنظر عدل و انصاف یک رژیم که از سر تا پاین در لجنزار کثیف رشوت و اختلاس غرق هستند، خواستار دستگیری جنایتکاران  توسط معامله گران با جناتیکارن هستند.
مردم خواستار نماینده گان ملت در خانه ملت هستند، نه نماینده گان دزدان حرفوی در خانه ملت!
با حرمت