کور / راپور / گزارش مصوبات شورای وزيران

گزارش مصوبات شورای وزيران

جلسۀ نوبتي شوراي وزیران تحت ریاست جلالتمآب محترم حامد كرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان با تلاوت آيات متبرکه از كلام الله مجيد، قبل از ظهر امروز در قصر گلخانة ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
ابتدأ، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد چگونگی وضع مواد ارتزاقی در منطقه و جهان معلومات ارایه نموده، وزرای زراعت و آبیاری، تجارت و صنایع و مالیه را مجدداً موظف نمودند تا طبق صراحت بند (8) مصوبه شماره (23) مورخ 1/6/1389 شورای وزیران به خریداری مواد ارتزاقی بخصوص گندم و اکمال ذخایر استراتیژیک آن اقدام نمایند.
طبق اجندا، رئیس ادارة عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ضمن ارایة گزارش در بخش حکومتداری خاطر نشان نمودند که سروی و احصائیه های غیر واقعی ارقام فساد اداری که از طریق موسسات خارجی براساس انگیزه های سیاسی بطور غیر موجه و مغرضانه بعمل آمده و همیش قبل از برگزاری مناسبت های بین المللی بخاطر مغشوش ساختن اذعان جامعه بین المللی بدست نشر سپرده میشود کاملاً بی اساس و غیر واقعی بوده و احصائیه گیری آنها بر پایه های علمی استوار نمی باشد.
سپس ایشان مسودة لایحة وظایف کمیتة نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری را به جلسه مطرح نمود که در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفته و آن اداره موظف گردید تا میکانیزم انتخاب نماینده گان خارجی و داخلی این کمیته را با جوانب ذیربط طبق تذکر جلسه صحبت نمایند.
در بخش دیگر اجندا ارزیابی وضعیت مالی کابل بانک توسط رئیس عمومی دافغانستان بانک به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که وضع مالی این بانک اطمینان بخش می باشد.
شورای وزیران پیشنهاد ارایه شده توسط رئیس عمومی د افغانستان بانک و وزیر مالیه را جهت بهبود هر چه بیشتر وضع مالی کابل بانک مورد تایید قرار داده فیصله بعمل آورد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق د افغانستان بانک، کابل بانک را مورد حمایت همه جانبه قرار میدهد.
سپس، طرح قانون استندرد ملی توسط معین وزارت عدلیه به جلسه مطرح شد، در جلسة مورخ 7/4/1389 شورای وزیران، در رابطه به تصحیح مادة بیست و یکم وظیفه سپرده شد که طبق تذکر جلسه مادة متذکره تصحیح گردیده است.
شورای وزیران طرح قانون استندرد ملی افغانستان را با تصحیحات وارده مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف به طرح فرمان تقنینی این قانون نمود.
به همین ترتیب طرح تعدیل در برخی مواد مقررات پست که بر مبنای فیصلة اتحادیة جهانی پست در کشور های عضو مرعی الاجرا گردیده به جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
متعاقباً پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر رخصتی مورخ هفدهم سنبله مصادف با روز شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود توسط وزیر آن وزارت به جلسه مطرح شد.
شورای وزیران روز چهار شنبه مورخ 17 سنبله را بخاطر تجلیل شایسته از روز شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود رخصتی عمومی تصویب نمود، از آنجایکه روز پنجشنبه مورخ هجدهم سنبله در بین دو رخصتی قرار می گیرد نیز رخصتی عمومی می باشد.
در ادامه جلسه وزیر اقتصاد اجراات آن وزارت را در پرتو فیصله های کنفرانس کابل در مورد شفافیت و حسابدهی امور مالی انجو ها به جلسه چنین گزارش ارایه نموده گفت:
از آنجائیکه بیشتر از هشتاد فیصد بودجه انکشافی از طریق انجو ها به مصرف میرسد تا حال امور مالی و حسابی تعداد از انجو ها مورد بررسی قرار گرفته، معلومات های اولیه مبین آنست که بعضاً مصارف اداری آنها بیشتر از شصت فیصد وجوه پروژه تثبیت گردیده که حتی این مصارف شامل پرداخت مصارف دفاتر خارجی آنها نیز میگردد.
شورای وزیران وزارت اقتصاد را موظف نمود تا بخاطر حسابدهی بهتر، امور مالی و حسابی انجو های داخلی و خارجی را طبق فیصله کنفرانس کابل بطور منظم مورد بررسی قرار دهد.
در اخیر جلسه توافقنامه تاسیس روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فیجی و موافقتنامه تاسیس پوهنتون جنوب آسیا ( سارک) بین کشور های اعضای اتحادیه جنوب آسیا توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح و مورد تائید قرار گرفت.
تفاهمنامه همکاری فرهنگی میان وزارت امور زنان جمهوری ا.ا و سفارت ایالات متحده امریکا در کابل مورد تائید قرار نگرفت شورای وزیران وزارت های امور خارجه و عدلیه را موظف نمود تا تفاهمنامه متذکره را مجدداً مورد بازنگری قرار داده از نتیجه به جلسات بعدی شورای وزیران گزارش دهند.
مورخ 15 سنبله 1389