کور / شعر / اختر راغلی

اختر راغلی

د افغان کورته چه نن بیا ښکلی اختر راغلی

په خپل موسم کی ځکه بیا ښه بختورراغلی


په لوړ ږغ ناری وهي د خو شا لیو ډ ک دی

د هر چا کور ته میلمه په سمه او غر راغلیاختر خو هلته بختور وی چه جګړی بندی شي

د سولی هیلی چه را وړی بیا هغه نظر راغلی


افغانه ویښ سه، نوره پریږده دا بد بخته جګړه

په چل او فریب ګوره دښمن په لر او بر راغلی


د ویراو غم ناری وهی، نن په سرو سترګو ژاړی

افغان وطن ته چه نا څا په د لښکرو دا خبر راغلی


دخپل هیواد اوخپلو خلکو،نیک مرغی غواړو مونږ

افغان ولس ته که ریښتیا د سولی یو تود لمرراغلی


د فر یادو نا ری وهم که می څوک ږغ واوری بیا

د نورزی خیا ل ځکه په سوچ او تصور راغلی