کور / شعر / د حيات الله ستومان غزل

د حيات الله ستومان غزل

رابه شي یوه شپه د ژوندانه زما
مړه به شي ډیوه دژوندانه زما

تا نه پرته کله تېره شوېده
داسې یوه شېبه د ژوندانه زما

زه به یې په مینه هم اباده کړم
تا لره کعبه د ژوندانه زما

خیر که لېونی شوم خو پوره مې کړه
دا یوه وعده دژوندانه زما

منډه به راواخلې زه به نه یمه
وي به جنازه د ژوندانه زما

ته به یې په سر جانانه باد کړې زر
خاوره او ایره د ژوندانه زما

ژوند پکی ستومانه یاري نه کوي
کومه ده مزه د ژوندانه زما