کور / شعر / اميدونه ظالمان دي

اميدونه ظالمان دي

څه يادونه ظالمان دي
داوختونه ظالمان دي
گيله نه كوم له چانه
زمادردونه ظالمان دي
چې له ژونده نااميدشم
ستمونه ظالمان دي
لابه څه وايمه نورزه
ديدنونه ظالمان دي
هسي نوم دمينې اخلې
بازارونه ظالمان دي
صبرنشته اميدى نور
اميدونه ظالمان دي