کور / سياسي / لین سفارت امریكا !

لین سفارت امریكا !

روز نامه گاردین  2/12/2010
خلاصه :


دریك ارزیابی در سال 2009 میلادی مبنی بر رشوه دادن به اعضای پارلمان توسط مامورین استخباراتی ایران جهت باقی ماندن پارلمان به پالیسی ضد ائتلاف .
بعضی از كارمندان پارلمان نیز عقیده دارند كه مامورین استخباراتی ایران داخل اداره تقنین و تكنالوژی معلوماتی گردیده اند .میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه به یك دیپلومات امریكائی گفت كه وی توسط یكی از مامورین استخباراتی ایران ملاقات شد و برای حمایت كه برای وی حمایت دولت ایران را نیز پیشكش نموده بود تا زمینه مذاكره را در زمینه قانونمند شده نیروهای ائتلاف در افغانستان در تالار مجلس عمومی مساعد سازد اما زمانیكه این پیشنهاد از طرف وی رد گردید اعضای وابسته به دولت ایران پشت راه شان رفتند .
سه شنبه 03/مارچ /2009
محرم – كابل 000495
خلاصه : مقامات رسمی دولت ایران درین اواخر پارلمان افغانستان را تشویق میكنند تا از پالیسی های ضد ائتلاف حمایت نموده و در نتیجه بحث و مذاكره به گفتگوهای ضد امریكائی برسند .اعضای طرفدار غرب میگویند كه همقطاران ایرانی ها و روابط تنگاتنگ با این كشور موجب قبول پول و حمایت سیاسی شده و نیز موقف سیاسی ایران را تقویت و گسترش میدهد .
بعضی از كارمندان پارلمان افغانستان عقیده دارند كه مامورین استخباراتی دولت ایران وارد ادارات تقنین و تكنالوژی معلوماتی گردیده گردیده اند كه سازش كارمندان مسلكی و توصیه های قانونی و تماس های الكترونیكی با آنان با قانون گذاران .
اثبات ادعا مشكل است ممكن است با تیوری توطئه مطابقت داشته باشد و همچنان با رقابت ها و مسائل نژادی به تناسب حقیقت .
به هر صورت تعدادی از اعضای پارلمان خوش اند تا در مورد مبارزین دست اول با مامورین استخباراتی ایران و نمایان شدن آنها جهت اینكه دولت ایران با صرف تلاشها سعی مینماید تا بالای وضعیت كنونی افغانستان در مقابل نیروهای ائتلاف و غیره موضوعات برتری و تفوق داشته باشد.
روابط سفارت ایران با پارلمان :
سفارت ایران با استفاده از تماس و روابط با عده از سیاستمداران افغان بالای مجالس پارلمان برتری و تفوق خویش را حاصل مینماید .. بسیاری از اعضای پارلمان ، هزاره هارا نسبت دوست داشتن رهبران ایرانی ، داشتن مذهب شیعه و داشتن روابط صمیمی با این كشور متهم میكنند .
میانه روی و محافظه كاری هزاره ها و پافشاری ایرانی ها فقط عامل دست یافتن آنان به برتری میباشد .بسیاری از آنان كسانی اند كه تعلیمات دینی شان را در ان كشور اموخته اند و یا در ان كشور در زمان جنگ زنده گی نموده اند .
اعضای انفرادی آنان قرار ذیل است :
سید حسین عالمی بلخی از كابل ، احمد علی جبرئیلی از هرات ، و استاد محمد اكبری از بامیان منحیث اعضای هزاره پارلمان كسانی اند كه بیشترین حمایت ایران را دریافت مینمایند .
سفارت كشور ایران نیز روابط عمیقی با اعضای گروه های مخالف ( جبهه متحد ) ، سادات تاجكها و اعضای پارلمان از هرات و غیره ولایات غربی دارد.