کور / شعر / ا فغان ته خطاب

ا فغان ته خطاب

که هرڅومي ډ ېر تشريح کړی پيوستو ن
تا و نکړئ حر کت نه شوي را ستون

زموږ ترمينځ و پيو ستون لره ا ړتيا د ه
د ليلا مينه با يد کړ ي قېس مجنو ن

د ا بد لو ن که په ظا هر دی تا مو ندلئ
زه و د ي بد لو ن ته نه و ا يم بد لون

په عبث و يلو خپل ځا ن خطا با سې
ا فغانان نه خطا وځي په خبرو د ملعو ن

ا خر لږ څه فکر و کړ ه ز ما ور ور ه
د يو و ا لي په نو م و ليکه مضمو ن

که ځا ن مشربولې دا هم د رپه يا د کړ ه
تا کله دي پوه کړي کشران په دي قا نون

که د کشر له نا مه څخه ډ ېر بد نه وړې
مشران دي کړه بيقدره په وسله دوسلتون

يو ګا م نه اخلې پر مخ پر ځای ولاړ ېی
راشه ځا ن دي کړه سمبا له په سمو ن

همکا ري دي په عمل کښي کړه څرګنده
په سبا سبا ويلو به شپه نشي سبا وون

ته په خپله غمشر يک شه د غمکښو
نن د ي وا ر دی که تړې دا سي تړون

د نفا ق پرځا ی د وستئ ته ود ه ورکړه
وروري را وله چي ته نه شې شې زبون

د خپل مټو په قو ت و طن ا با د کړه
د مغزو په قو ت جو ړکړ ه مر ستون

که زما له مرستي ته برخوردا رنه شوې
را ته مه وا يه چي ورورمي وې پرون

يو ا فغان چي بد خواهي د بل ا فغانکړي
وهغه ته ورلوېدلې ناروغي د ه دطاعون

که په خپل لمن تا زه ا ورد بېلتون کړې
په کښي سوځې لاردي نشته دخلا صون

را شه ووا يو چي ټو ل ا فغا نا ن يو دي
هز ا ره دی که تا جک دی که پښتو ن

دا د وی ندي چي په خپلو کښي جنګيږي
جنګوي ېی د ښمنا ن په خپل لمسو ن

د د ښمن ګټه د ه نغښتې په دې کارکښي
ټوله سره يوشئ چيشي خپله ځګرخون

زموږ په مينځ کي ونفا ق لره ځای نشته
پا م کو ئ چي د ر خبر نشي بيلتو ن

جها ن د رته حېران دی تا سي څه کړئ
وطن وران شولا بس نه دی د ا ا فسون

چي نفا ق د ا فغا نا نو ته هو س کړي
ور پېښ شوئ و ا ی هغو ته لا پر ونفا روق ټولو ته په يو ډ ول خطاب کړي
ډ ېر ژربند کړئ د قد رت نند ا ره تون