کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / افغانستان چه زمان از این مصيبت نجات خواهد يافت ؟

افغانستان چه زمان از این مصيبت نجات خواهد يافت ؟

 دانشمندان علما اهل خبره اربابان قلم تحلیل گران سیاسی وسیاست مداران از ده سال با این طرف است که پیرامون مطلب و موضوع ابراز عقاید دارند دلایل وبرهان های زیاد ارایه شده وخواهند شد هرکدام بر حسب شواهد تجارب اندوخته ها  تحلیل اوضاع وبسی وجوهات علمی وفرهنگی ابراز عقیده نموده وهرکدام بر جای خود قابل قدر است اما با برداشت بنده بر اساس یک نظر کردکی ومطالعه ناچیز تازمانیکه با نکات ذیل این مردم خودرا عیار نساخته باشد هرگز نجات نخواهد یافت.
سرور ورضاوخوشی الهی خوش بختی وسعادت دارین انسانی وارامش وسکون وراحت روانی در صداقت راستی وایمانداری است.
تا زمانیکه خودشناس نشده باشیم وقبول نکرده باشیم که خودشناسی خدا شناسی است همه خیال است ومحال.
اینکه به نزدیک ترین محکمه خود( وجدان) رجوع نکرده باشیم وخودرا نشناخته باشیم .
اینکه تا خودرا تسلیم بحق نکرده واز دروغ دست بردار نشویم وبا این شیوه خودرا از لعنت الهی نجات نداده باشیم.
 تازمانکه  ساده گی وخاک ساری اختیار نکرده باشیم ومغرور ومتکبر بوده باشیم امکان پذیر نبوده.
 اینکه حق خود ودیگران را درک نکرده داعی واضافه ستانی بوده وبرحق دیگران چشم پوشی نماییم ممکن نیست.
تا وقتیکه ازخدمت غيروغلامي  وطماعی وامید واری بنده خودرا نجات نداده وتسلیم خدا نشده باشیم امکان پذیر نیست.
تازمانکه از دشمنی تعصب کینه وخصومت دست بردار نشده باشیم ممکن نیست.
تازمانیکه منافع فردی خودرا بر منافع ملی ترجیح داده باشیم ممکن نیست
تازمانیکه بعوض قانون غیر وکفر تسلیم قانون خدا ورسول نشده باشیم امکان پذیر نخواهد بود.
تا احترام متقابل را مراعات نکرده باشیم خواب ما تعبیر نخواهد داشت.  
تا خود گذ ری  نداشته باشیم ودر برخی موارد مراعات عمدی نکرده باشیم.
تازمانیکه از ریسمان کشی درگذر نشده وتن درنداده برسرزوری ادامه دهیم.
تازمانیکه بدون حق گویی بهمه برخورد نکرده باشیم وبدون مراعات با همه حق نگوییم درهر موقف که باشد بالاتر ازحق نیست.
تا وقتیکه سفید را سفید وسیا را سیا نگفته چشم پوشی نمایم ممکن نیست.
تازمانیکه خاین ملی مجرم ملی وجنایت کار را رانده ومجازات وکنار نه زده باشیم
تاوقتیکه بر خود متکی نباشیم وایمان راسخ نداشته مذب ذب باشیم یا دروغ گفته باشیم وفریب داده داده…….
تازمانکه پالیسی میکر ماهر وپالیسی بهتر نداشته باشیم .
 تا وقتیکه سیاست خارجی وداخلی خوب نداشته باشیم وان را درعمل پیاده نکرده باشیم.
 تانظام مردمی ومردم سالاری ازروی واقعیت مطابق ارای اکثریت بدون هرگونه جعل مدیریت سالم منتخب نکرده باشیم.
تازمان که قانون حاکم بر همه ویک سان قابل تطبیق نباشد.
تاحینکه قوای ثلاثه حقیقی با مکلفیت مجازات ومکافات وتطبیق قانون نداشته باشیم.
تا ایام که صدای واحد ونظر وگفتار وکردار واحد نداشته باشیم ودربرابر همه مسایل ملی وحدت نباشد
بالاخره تا اینکه کمربسته همت کار وقربانی درهر مورد نداشته باشیم جهت عمران ابادی وطن واحیای مجدد کشور برداشت وصبر وتحمل واتکابرخود نداشته باشیم تاریخ فرهنگ وکلتورملی خودرا حفظ نکرده از ننگ وناموس ونوامیس ملی که بدلیل من عبارت از دین وطن وعیال افغانی است دفاع  نکرده باشیم وبالمثل بزرگان  شمشیرزن نباشیم واصالت خودرا حفظ نکرده باشیم مطا بق بخواست اکثریت قاطع عمل نکرده وافغانیت تاریخی خودرا یک بار دیگرزنده نکرده باشیم این همه پالیسی های کاذب وسیاست های دروغ راترک وتقبیح نکرده باشیم همه نقش براب وخیال است ومحال.
  دوستان گرامی سخت مخالف با کذابی ودروغ های شاخدار این نظام هستم ونفرت دارم از دیموکراسی استعماری امروزي غربیها که بجز از توسعه طلبی وکذابی واستفاده جویی هدف ديگر ندارند.
                                                                                                               پايان