کور / هراړخیز / شناسايي دوست ودشمن – ( قسمت دوم )

شناسايي دوست ودشمن – ( قسمت دوم )

بخش ګذشته این مقاله را از اینجا بخوانید


هرانکه با منافع ملی این ملت وکشور درتکرمتضاد ومخالف بود دشمن این مردم وملت است وهر انکه با توافق منافع ملی این خاک ومردم نظر دارد دوست مردم وملت افغان است .
دراین تصمیم ودرک وشناخت ما هیچ نوع قرابت دوستی رتبه مقام منزلت ورفاقت وغیره دلسوزیها اثر انداز نباید باشد دربرابر قانون ومنافع ملی وطن وملت مسولیت همگی یک سان اند وبرای مهار نمودن ونابودی دشمن بعدازدرک وشناخت بمرحله دومی باید توجه خودرا مبذول داشت وان عبارت است از:
طرح سدباب فعالیت های دشمن وتوجه به دوستان:
دراین مرحله از همه اولتر باید دشمن را تثبیت کرد که در کدام موارد با این مردم وکشور ومنافع ملی این مردم خصومت ودشمنی دارد ودشمنی ان تا به کدام معیار  زننده است وجه اصلی دشمنی چه بوده با کدام وسایل واسباب قابل خنثی نمودن است عاقبت این عمل ما چه خواهد بود؟
هر اقدام دراین مورد باید سنجیده علمی واگاهانه باشد.
با اسان ترین طرح سد باب باید اقدام صورت گیرد.
به دشمن احساس داده شود که درک وشناخته شده ومتوجه فعالیت ان باشید که چه نوع اثرات نسبت بماضی دارد
به دشمن دست رسی با راز های مهم درباره داده نشود
بادشمن قطع رابطه نمایید  وبمردم افشا نمایید که به تنهای گراید واعمال ان را شماریده تعقیب گردد.
اخطار دهید وچهره اصلی ان را افشا بدارید.
تهدید نمایید وساحه سکون روانی ان را محدود سازید.
گرفتا وحبس نمایید. 
مجازات شود.
همه این اعمال علنی بر محضر عوام وبرای عبرت دیگران نمایید.
دربرابر این نوع توهین وتوبیخ  وتهدید ومجازات دشمن برای دوستان مکافات ورویه نیک در نظر گرفته دایره دوستی را وسعت داده  وهمه مسایل را بر اساس واقعیت وراستی بدون اندک کج روی وسهوخطا واشتباه انجام داده شود. درمورد سد باب این بخش عمده هیچ نوع واسطه وسفارش ورتبه ومقام ومنزلت وغیره را درنظر نداشته قانون کاملا صادقانه وقاطعانه با جدیت کامل تطبیق گردد.
مجازات با سه پایه اساسی اصلی اتکا داشته باشد  مطابق بشریعت مطابق به قانون مطابق با ایجاب اصول مروجه کلتوری یعنی انچه که برای یک غدار در اسلام درقانون اساسی ودر کلتور ملی افغانی وجود دارد انها را درنظر گرفته اقدام نمایید.
ازادی خواست این ملت واجتماع است :
اما با وضع وحالت کنونی نباید از ازادی بهره برداری سو شود ازادی که دران عزت والدین استاد بزرگ و دوستان واقارب  وبزرگان  واولیای امور وجود نداشته باشد  وموازی با کلتور افغانی ودین مقدس اسلام نباشد ابروی انسان دران محفوظ نباشد ودشنام بهرکس با حالت موجود مجاز باشد منافع ملی کشور ازان برباد باشد ومردم از دست ان  سردچار تکلیف باشد واز دست ان ملت بتباهی می گراید ازادی نیست بلکه وحشت وبربریت است زهر است كه از دست ان جراثیم بهره برداری نموده اجتماع مارا نابود کلتور مارا بتباهی می برد ودرموجودیت مداخلات وبهره برداری افتابی شبکه های استخباراتی احزاب غیر افغانی ووابسته به ایدیاهای بیرونی همانند  خلق پرچم شعله ستم  القاعده تروریزم وطالب وغیره که برخی از مردم مارا اله دست وافزار کارخود ساخته ازادی رابدنام ومغایر ازادی بهره برداری های نامشروع نموده برای ارضای باداران خود دربین این مردم زهر وسموم شدیده  وکشنده  پخش کرده بنفع مارکسیزم وماووایزم وغیره فعالیت های نامشروع خصمانه دارد به هیچ یکی ازاین اجنتان ووابسته گان بغیر در دوایر ودفاتر دولتی کار نباید داد وبر فعالیت های همگی مهر سقوط زده و بحیث دشمن داخلی برسر انها این پابندی ومهر سقوط بمعنی اختناق نیست بلکه ان چه مانع ازادی وحریت کلتوری واسلامی وشرعی ما میگردد وازادی مارا با کج روی می گرایند ونمی گذارند این مردم از ازادی بمعنی واقعی ان مستفيد گردد این را باید اختناق وخصومت ودشمنی با ملت ازاده ما تلقی کرد ازادی را با معنی واقعی ان باید درک نمود ودیموکراسی را بمعنی واقعی ان باید دربین مردم انکشاف داد مگر بشکل موجوده نباید بوده باشد این دشمنی است با کلتور افغانی ومنافع ملی این کشور ومردم این بد اخلاقی وشراب خوری وکج روی وگناه وتقصیر است در اسلام وکلتور ملی ما  ملت ما در هر حالت برای منافع ملی کشور برای حفظ کلتور ملی نیاز مند بوده وخواهد بود زیرا مردم ما با ملکیت فردی وملی  وشخصی ضرورت دارد ونباید این بخشهای افراد واجتماع متضرر شوند درازادی باید عفت قلم حرمت انسانی قدر ومنزلت بزرگان واولیای امور وحقوق همگی  درنظر باشد ومطابق با شرع نبوی کلتور ملی وقانون اسمانی ووضعی با همه حقوق همگی باید یک مصونیت وجود داشته باشد تا احساس سکون برای هر فرد از این اجتماع  وجود داشته باشد. انتقاد باید برای اصلاح باشد  نه برای تهدید وبدنامی ودشنام های که فعلا وجود دارد جهت این بخش باید یک لایحه عمل ترتیب شود ومطابق با ان عمل صورت گیرد درغیر ان این جنگل بازار  مردم مارا به تباهی می کشاند.برای کنترول وتعمیل لوایح وسدباب اجانب ووابسته گان انها بخاطر تحفظ منافع ملی نجات مردم ازاین درد سر های غیر که برسر این ملت بیچاره تحمیل می دارند بیک نیروی  فوق العا ده استخباراتی اصیل افغانی ضرورت است .                                                                               
دیموکراسی کمونستی  بصورت کل تمام ایدیالوژی های بیرونی برای کشور های که دران ایجاد شده با درنظر داشت شرایط ان کشور ها ترتیب وطرح شده که درشرایط کنونی برای اجتماع موجوده هیچ کدام از ان ها قابل پذیرش وتطبیق نبوده بعوض فایده نقص دارد واگر ضرورت هم محسوس میگردد نه با ارتباط  انها ومطابق به هدایت انها  ومطا بق بخواسته وبهره برداری انها باید اولا انرا مطالعه نمود قسمت های موثر وهم وبدرد بخور ان برای این ملت تایید نمود بعد ازان مطابق با فیصله عناصر ملی ان را در اجتماع خود تطبیق نمود ونتایج ان را دید اگر موثریت داشت با ان ارزش ودرغیر ان مردود وختم اعلان گردد درحالت وباوضع موجود همه این ها دشمن منافع ملی وارزشهاي اسلامي ما است مسدود اعلان گردد بعوض ان برای رشد فعالیت های ملی اصیل وافغانی فرصت داده شود مگر باید دید که چه بايد كرد ؟