کور / اسلامي / د هر چا چي پاڅې تر بجلکو کښته وي ١٦ ورځنى حديث

د هر چا چي پاڅې تر بجلکو کښته وي ١٦ ورځنى حديث

موضوع : ورځنى حديث (د پايځو د کښته والي په اړه)
ليکوال: حکمت الله کندهارى او عطاء الله محمدي
خپرندوى: د لراوبر ويب پاڼي د کندهار د اسلامي نشراتو څانګه
لړۍ : شپاړسمه برخه پرله پسې لړۍ

نبوي ارشاد:

مَآ اَسفَلَ مِن الكَعبَين مِن الِازَاِر فِي النَّاِر( بخاري اومسلم).

ژباړه: دهر چا پايڅې چي تر بجلکو کښته وي هغه حصه د بدن بې ( به ئې ) په دوږخ کي وي.
بخاري او مسلم

.