کور / طنز / ملاتړي

ملاتړي

د توري ماڼی  مستر ، دخړارګ آغا دتوري  ماڼۍ لنګر ته  د بي ابولو  لپاره وغوښت چي د مالي اله ګولي خروښ او توښ له هغه نه  وباسي.
 آغا نه غوښتل  ورشي خو د مستر استازی هغه  په زوره لاس تړلۍ الوتکي ته  واچوی
 مستر لکه د آغا پلندر د هغه د سپک سپاندولو وروسته   په غوسي ورته وویل :
زه خبر شوی یم چي ستا کاری ټېم  ستا ملاتړي  نه دي؟
وزیران دي تا  ته وفاه  داره نه دي !
آغا مرغزی نسوار په پزه کښ کړه  د تندی خولي يي پاکي کړي او ويي وویل:
یا ، یا دا د دوښمنانو تبلیغ دی!
 مستر دخپلو مخبرانو سره د پس پسکی وروسته وویل:
ورشه ما ته له خپلي کابیني پېینځه ستا ملاتړی وزیران راوله .چي موږ  يي په دغه  دننه نۍ کمپوتري اندوسکوپي اوزارو  وازمایو چي رښتیا ستا ملاتړي دي که یا
 آغا ومنله او په خوشالۍ يي  و ویل: دا آسانه کار دی، د سترګو په رپ کي به سل درته راولم او په تراټ  کښ  شو،ولاړ
د هغه خوا يي پېینځه  مرستیالان او وزیران را تناو کړي وه
 ویل يې: دغه دي ، دا لا څه کوي  دوه تنخواه خوره  وزیران  لا د پاکستان په کابینه کي لرم، ته دوی دلته  ټینګ ونیسه زه  په تراټ ورځم هغوی هم راولم ! او کښ شو ووت
یو ګړی وروسته په داسي حال کي چي زمبېدی راغی په تړتړی ژبه یي ویل:
 زما- ملا- تړ- ی پا-کستا – ني وزیرانو- له –راتګه-  انکار وکړ- او- ویل – یې-  موږ – ته –ختا-ایستې.
بیا يي دېخوا هاخوا وکتل ؛ سترګي  یي وموښلي د مستر  څخه یي وپوښتل:
هغه زما ملاتړي پېینځه وزیران څه شول ؟
هغه ورته  وویل :  هغوی د دننه نۍ کمپوتري اندوسکوپي اوزارو په لیدو دا منښته وکړه  چي  دوه یي  ایران ته ، دوه یي پاکستان ته  او یو یي  روسو   ته کارکوی هغوی خپلو بادارانو ته ولاړل
آغا  لاس او پښه شو سر يي وښوراوه اویي ویل : ولي مو ایله کول!
مستر  ورته وویل :یوبل وار  هم درکوم : ورشه    پېینځه د شورا غړي چي ستا ملګرتیا کوي راوله.
هغه کړس کړس په خندا وویل : دا آسانه دی د سترګو په رپ کي سل درته راولم لکه پرپرکه  ځم او راځم
د هغه خوا يي څلو ر د شورا  غړي راتناو کړی  راغی یو يي په لاره  کي ځیني تښتیدلی وو  .
 او په خوشالۍ يي و ویل: د پاکستان په پارلمان کی هم ډیر ملاتړي لرم ته دوی ونیسه  زه ځم  هغوی  هم راولم. او بیا  کښ شو  ولاړ
د ها خوا یوازي په شرمنده ګامونو او تریو تندی نا امیده راغی  او ویل يي :
هغو پلمه وکړه.
بیا يي په بدګمانۍ  دېخوا هاخوا وکتل ؛ سترګي  یي وموښلي له مستر څخه یي وپوښتل:
هغوی څه شول  ؟
مستر ورته وویل :هغو د لاندی خوا کمپوتري اندوسکوپي اوزارو په لیدو  ومنل  چي د ملي جبعي د مځکي لاندي غړي دی او ولاړه
آغا بیا   لاس او پښه شو ویل يې: نه ، نه
مستر  بیا  دخپل مخبیر   سره د پس پسکی وروسته   په چغنده ورته وویل :
په اووه کاله کي دی ا ووه ملاتړی  پيدا نه کړه

آغا څو واري سترګي ورپولي او په زاریو يي و ویل : یو بل داو!
مستر  ورته وویل : سمه ده زه هم کاوبای یم  دا یو بل داو هم  وهم
ورشه   له ټول افغانستانه خپل سل  پوه او تکړه ملاتړي  راوله چي هغوی ووایي:  ددویم ځل لپاره  بیا تا  غواړي.
هغه په لندو شونډو خپله وچه  ژبه تیر ه کړه اويي  ویل :بیخي سمه ده    زه  په تراټ ځم او بیرته راځم
د هغه خوا په داسي حال کي چي په خولو کي لوند خیښت وو سل تنه له ځان سره تناو کړی وه خوشاله راغی
مستر   د هغو  څخه وپوښتل : تاسو څه غواړئ؟
هغوی په یوه سلا لکه  د چنګوښوکورس ناري کړل:
پناهندګي
آغا ییغ بیغ پاته شو  د خولي يي ووتل:: زه هم