کور / شعر / پوهاند زيار ته ډالۍ

پوهاند زيار ته ډالۍ

 لوی ژب پوهه لکه اسمان
 دا هوډمن لوی پهلوان
 ستر استاذ د زمانی دا
 نوی شته مو د ښه شان
 سرودونه مځدائی دا
 ستا سرود د دی جهان
 ميګده به خود مستې کا
 نړيوال دا ميخوران
 ستا په نام جام شرنګوو
 زه ، ساقی ، او نور رندان
 ځنی ښاغلی ليکوال د ډاکټر زيار په نوی شته
 زياتی او کمی خبری ليکی ٠
 د دی ليکلو د لوستلو څخه پس
 دا سرود پوهاند مجاور احمد زيار ته په درناوی
 ډالۍ شو