کور / سياسي (پاڼه 319)

سياسي

B2 سياسي ليکني

اور بند او جنګ ختم

هاري - واشنگټن

تفصیل

د سولی پر لور د لاري نقشه (حقوقپوه دوکتور م . ع . روستار تره کی )

دوکتور م ، ع ، روستار تره کی

تفصیل

Therapeutic Great Fun in the Cyber-Democracy

Dr. Rahmat Rabi Zirakyar, Independent Scholar

تفصیل

افغانستان د اوبامه د پاره دام

د ډاکټر عبدالباري ژباړه

تفصیل