کور / اسلامي (پاڼه 21)

اسلامي

C – اسلام

د شرمګاه وريښتان

مفتي عبدالولي

تفصیل

د مړي امانت ښخول

مفتي عبدالولي

تفصیل