کور / شعر (پاڼه 113)

شعر

C – شعرونه

خاینان وساده ګان

علي خانه

تفصیل

زمالوړه ویاړه داده چي پښتون یم

علي خان ساپی

تفصیل

غزل

حقوقي

تفصیل

د ووه زره لسم كا ل

بشر مل نا صر

تفصیل

د ډاکتر حسن د شعر په اکتفا

غزل : نجیب الله آرین (لندن)

تفصیل

غزل

طالب منګل

تفصیل

غزل

محمدولی حیران کامه وال

تفصیل

غزل

محيب رحمتي

تفصیل