کور / شعر (پاڼه 388)

شعر

C – شعرونه

د اسمان پرتندي

پوهاند ډاکټر م . ا . زيار

تفصیل

ښه پوهیږم ، نه پوهیږم

خال کامران

تفصیل

كندهاره

اراوښاد محمد ابراهيم خواخوږى

تفصیل

د پیړېیو خوب پوره سو !

د خال کامران څو شعرونه

تفصیل

زما كندهاره

عبدالباري جهاني

تفصیل

اوس به څه ليکې شاعره

عبدالباري جهاني

تفصیل

نظر

عبدالمجيد بابی

تفصیل