کور / کره کتنه (پاڼه 8)

کره کتنه

C —- نقد او کره کتنه

د راحت زیرمه تون

استاد انجنیر نورالله خان احمدزی

تفصیل

د پلڅرخي له محبس څخه لیدنه

استاد انجنیر نورالله خان احمدزی

تفصیل