کور / د ډيورنډ کرښه (پاڼه 46)

د ډيورنډ کرښه

B5 د ډيورنډ کرښه

عدنان خان

عدنان ولي خان - ډيلی

تفصیل