کور / روغتيا

روغتيا

B4 روغتيايي ليکني

لایپو سکشن یا د اضافه وازګی لری کول د ماشین په ذریعه څه ته وایی او جانبی عوارض یی څه دی ؟

عبدالرزاق حرمان

تفصیل