کور / کتابتون – هنر او ادبيات

کتابتون – هنر او ادبيات

W —- کتابتون – هنر او ادبيات

د محمد معصوم هوتک [د کوټي له سیميناره د حبو اخندزاره تر مزاره] یونلیک پر لیکه سو

هرکال چي دسپتمبر میاشت رانزدې …

تفصیل