کور / د ډيورنډ کرښه

د ډيورنډ کرښه

B5 د ډيورنډ کرښه