کور / د ډيورنډ کرښه

د ډيورنډ کرښه

B5 د ډيورنډ کرښه

ډیورنډ کرښه

دډېوړندکرښهدادډېوړند په زور تپلې کرښهدا …

تفصیل

د روغتیا، بهرنیو چارو او قبائیلو وزیران که د ستونزي حل نلري استعفا دي وکړي

زرګونه انسانان په هیواد کي …

تفصیل