کور / هستوي فزيک (پاڼه 16)

هستوي فزيک

B3 ساينس ( دهستوي فزيک ځانګړې برخه)

دوينې سرطان ناروغۍ پیژندنه ،درملنه اومخنیوی

پوهنوال ډاکټرنظرمحمد سلطانزی ،ځدراڼ

تفصیل

د طبيعي وړانګو سرچينې

پوهنوال ډاکترنظر محمد سلطانزی ځدراڼ

تفصیل

په هیواد کې داټومي پاتې شونو خبرتیا (لکچرنوټ : ۴ مه برخه)

پوهنوال ډاکترنظرمحمد سلطانزی (ځدراڼ)

تفصیل

دسږکال فزیک نوبل جایزه جاپاني فزیکپوهانو ته ورکړه شوه

پوهنوال ډاکټرنظرمحمد سلطانزی ځدراڼ

تفصیل