کور / شعر / ښه پوهیږم ، نه پوهیږم

ښه پوهیږم ، نه پوهیږم

د  چا   پــړي   دي  په  غاړه


څوک  پراته  په  زولنو  کښې


افتخار  د  هر  چا  خپل  دی


څوک  يې  بولې  مريېتوب


څوک  يې  بولې  خپلواکې


ابتکار  د  هر  چا  خپل  دي


څوک  يې  بولې   مرتد  سوی


څوک  يې  بولې  شهيد  سوی


اعتقاد  د  هر  چا  خپل  دې


څوک  پر  حق  ،څوک  تيروتلي


انتخاب  د  هر  چا  خپل دی


هيڅ  دي   نه  کيږي د  لاسه   ای کامرانه
کاروان  نه    رسي  منزل  ته  بي  څاروانه