کور / شعر / پنځه شعرونه

پنځه شعرونه

کوترې


ناصحه لرې چې خولګۍ  ترې  واخلم


ماشوم زړګی مۍ ځي  شکرو  پسېپرېږدی چې کښينی د بامونو پر سر


چکچکې مه   وهی   کوترو   پسې


 


 


***


پتنګ به خود پرې خپل  وزر  سوزوي


شمه یې غم   کې  ټول  بشر    سوزويستا    بارودي   نظر  حسينې   پېغلې


زما د هیلو   سمه ،  غر    سو زويلږ دې  پرې سیوری د حیا راخور که


د حسن  ګل دې د وخت  لمر  سوزويچې وي جنګونه  او لمبې  نړۍ   کې


سوله همېش پکې خپل سر  سو زو يښکلي یې هیڅ په لوري نه ورګوري


زلمی پرې هسې  خپل نظر سوزوي


  


***


له تورو  سترګو د باڼه  چاپېره


لکه جرګې   ته  پښتانه چاپېره


لکه يو ياد به دې ساتمه  پکې


جانانه کړم به درنه زړه چاپېره


که یې زما د خیال مورچې نیولې


غمونه ستا مې کړل خواره چاپېره


پرون یې لاس د یارانې راکاوه


نن مې دي واړه له کاله  چاپېره


زما خیالونه د غزل ماشوما ن


وږي، نهر له  تناره  چاپېره


 


 ***


خال دې د سپین جبین  پټی  ګرو  کړی


غم   د  لیلا  رانه   زړګی   ګرو  کړینه په  خندا  نه په  موسکا    پوهيږ ې


تل دې زما د ژوند  سپرلی ګرو کړیدا شېخ! مې حق پکې ذره  نه  بولي


وایی جنت مې ځای  پر ځی ګرو کړید کور   او  کلی  درته  څه  ووایم


پوله په  پوله  مو  مرګی  ګرو  کړیبیا چې ځلمی په ژبه سپک  یادوی


چا دې د  سرو شونډو وښی ګرو کړی


 


 


***تور اوربلونه  یې  اورونه  سېزي


خود اسویلي مو  ځیګرونه سېزيرقیبه ستا ورباندې  څه  کمېږي


که سوزي سوزي زموږ زړونه سېزيد کور  او  کلی   رانه  مکړه  تپوس


پوله په پوله   ارمانونه   سېزيښکاری رښتیا مې قتلوی جانانه


راته بې وخته دې لاسونه سېزيزلمیه ژر یې پې ملیار خبر  که


د سپیلنو په ځای ګلونه  سېزي


***