کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / د پښتو ژبې سندر غاړې پشپا هن

د پښتو ژبې سندر غاړې پشپا هن

 

د مو سيقۍ په ډګر کې ز موږ د نورو هيوادوالو په څير د افغا ني هند وانو ونډه هم په زړه پورې ده چې  د افغا نستان په دواړو ژبو پښتو او دري کې ز موږ هند وانو او سکها نو هيو اد والو د قدر او ستا ينې وړ خد متو نه سر ته ر سولي دي.
 په ګران افغا نستان کې هندوانو د لر غوني ار يا يي او ويدي سرودونو نه نيولې تر او سه پور ې په خپلو معبدونو(مندرونو) کې د خدای په حمد او ستا ينو بو خت دي چې د مو سيقۍ د الا تو په غږ ولو سره د مينې او محبت د غه جذ به نوره هم پياوړي کوي٠
همداراز ز موږ سکهـ  هيواد وال هم په خپلو ګورو دوارو کې د ګورو ګر نتهه  په لو ستلو او د مو سيقۍ سره يو ځای د ګورو نا نک او نورو سکهـ ګورو ګا نو ( مذ هبي لا ر ښوو نکو) او جپ جي  نه هغه سر ود ونه چې د  خدای په ستا ينه کې ويل شوي دي وايي .
 ز موږ په ګران هيوادکې په دري ژبه د اروا ښاد ا ستاد پران ناتهه هغه خوږې او صو فيا نه سندرې ز موږ ددې اد عا ښه ثبوت دی چې ز مو ږ هند وا نو هيو اد والو تر کو مه حده ا فغا ني مو سيقۍ ته د قدر وړ خد متو نه سر ته رسو لي دي٠ همداراز ز موږ د هيواد د مو سيقۍ په  وده کې د ښا غلی چيت رام سا هني خد متو نه هم د يا دولو وړدي چې د مو سيقۍ په بر خه کې اکا ډ ميکي زده کړې هم لري٠

دافغا ني مو سيقۍ يوه بله نا متو سندر غاړې پشپا هن ده چې له نن نه يې څلو يښت کلو نه وړ اندې د را ډيو افغا نستان کې يې يوه پښتو سندره ويلې او ثبت کړې ده ٠ پشپا هن په اصل کې د پښتو نخوا او سيد ونکي وه  او په يوې داسې کو رنۍ کې يې نړۍ ته ستر ګې پر ا نيستلې چې د مو سيقۍ سر ه يې مينه در لو دله ٠هغې په پښتو ژبه کې ډيرې سندرې ويلي دي٠ د پشپا هن زيا تره سندرې په خو ستو اله پښتو لهجه کې دي٠ ددې يوه ډيره په زړه پورې او خوږه سندره يې (ا شنا سها ردی) نو ميږي چې په خپل جا دو يي غږ سره د انسان روح خو شا لوي٠ ددې سندرې بشپړ متن په لا ندې ډول دي :
     ا شنا سهار دی چې ساړه مې کيږي
  را با ندې وا چوه لو نګۍ دواړه لاسو  نه ا شنا سهار دی
ما ته ځو لۍ ګلو نه را وړه
زه د وربل د پا سه چتر جو ړمه- اشنا سها ر دی
که ته مې روغ ليونی نه کړې
بيا مې د بنګو پيا له مه بو له مينه اشنا سها ر دی
تر ګل ګلاب ښا يسته زه يم
ما ته دګلو ګيډۍ مه راوړه مينه-   ا شنا سهار دی

با يد وويل شي ما د پشپا هن دغه سندره چې تقر يبا اوس له هيچا سره هم نشته د خپل ورور د کتور عبد السلام په مر سته تر ډيرو کو ښښو نو او تلا شو نو وروسته په کا بل کې پيدا کړه او هغه په يوه CD کې ما ته استر اليا ته را وليږله چې دده ددغه لطف او مهر با نۍ نه ډير خو شا له يم اوده ته د اوږد ژونددعا کوم٠
همداراز ما په اصل کې غو ښتل چې د پشپا هن دغه  سندره شرون اوسر ته چې په اصل کې يوه هندي سندر غاړې او د مو مبئي او سيد ونکې ده او اوس د سو يډن په هيواد کې او سيږي او د پښتو ژبې د تکړه استاد يا رمحمد او ښا غلی هما يون په هلو ځلو يې ډيرې پښتو سندرې ويلي دي ور وليږم٠ ما د پشپا هن دا سندره هغې ته په ايميل کې اټيچ کړه او شرون هم زما سره په ټينګه دا ژ منه وکړه چې دا سندره به د استاد يا ر محمد په مر سته د اکتو بر د ميا شتي په ١١ نېټه په هغه کنسرت کې وايې چې د انګلستان د بر منګهم په ښار کې جو ړيږي ٠
دا سندره وروسته له لراوبره په همدې کرښه کي خپريږي ، اوريدل يې مه هيروئ .