کور / شعر / د اسمان پرتندي

د اسمان پرتندي

پوهاند ډاکټر مجاور احمد زيار


مه وه تدبير مو د تقدير زولانه
د برخليک پښې مو بيا زنځير زولانه


څو به په بند د بنده ګۍ کې يو ټول
له فلسطينه تر کشمير زولانه


د توراند يو د زند يو زندان
له تراجميره تر پا مير زولانه


نه چې وادي د تورې شپې مو کړي بيا
د پر مخيون دا ستر بهير زولانه


تنا مو وکښي د اسمان پر تندي
په بهانه د مرګ او وير زولانه


په ګرمانه کې د ناکړې ګناه
هسې د بل په تور اسير زولانه


څه د وختو د هوسو زليخا
ښكلى يوسف کړ په تزوير زولانه


پرې! شي پرځای د بېګناه «حسنک»
کوم ګناهګار امير، وزير زولانه


د زر و زور خدايان دې ګرځي ازاد،
وي بنده ګان يې تل زهير زولانه!


لا مو په غچ د هسک د خدای د دښنو
په ګور کې کړي منکر نکير زولانه


تر دې رښتينې  نياو والي به نه وي ،
چې هر هر څوک کړي خپل ضمير زولانه !