کور / شعر / جوړ وطن غواړم

جوړ وطن غواړم

نن خو می بیا زه جوړ وطن غواړم
یا خو می سر ته سپین کفن غواړم

یا د مرویس قلم په لاس کښی راکړی
یو خو نن بیا توره او بتن غواړم

یا خو یی جوړ کړی په جرګو راته
یا خومی مشرته لونګی اوبیا چپن غواړم

یا د اکبر تاریخ ژوند کړی بیرته
یا ټول انګلیس ځان ته په طن غوړم

نن د وطن درد زما ټول غرونه ‌‌‌‌ژړوی
زه می وطن ته خوشحالی او بیا اتن غواړم

غلیمه پوه شه چی نن بیا یو راویخ شوی
یو ځلی بیا ستا په عسکرو سور چمن غوړم

بختیار دعا کړی چی خدای د افغانانو مل شی
یوځلی بیا ډهلی ته د احمد په شان رفتن غواړم