کور / شعر / استقلال

استقلال

ګټلۍ مونږ ندی استقلال ځان ته آسان
ډیرموپرې ورکړی دخپل سراومال تاوان

هریوهدیره دی زمونږ ډک دشهیدانو نه
ویاړومونږ پخپل تاریخ ممنون یودغازیانو نه
ډیر قرباني شوی زمونږ تنکي تنکي ځوانان
ګټلۍ مونږه ندی استقلال ځان ته آسان

دا دی دزمرو وطن اوسیږي زمریان دلته
زیږي دهرمورنه احمدشاه غوندې بچیان دلته
بت شکن محمود مو لرزولۍ هندوستان
ګټلۍ مونږه ندی استقلال ځان ته آسان

خاوره دغیرت دی غیرت مند اوسیږي دلته
دمور دپۍ بدل کې خلک سر ورکوي دلته
دښمن سره جنګیږي په مورچل مو جنکیان
ګټلۍ مونږه ندی استقلال ځان ته آسان

مونږټیټ کړی ندی هیڅکله سرد پردوپه مخ
زمونږشمله دی جګه ښکاري ټولوپرګنوپه مخ
دتورې او میړانې افتخار لرو په ځان
ګټلۍ مونږه ندی استقلال ځان ته آسان

زمونږ بیرغ به جګه وي همیشه به رپیږي
دهردښمن په ضد به دا غیورخلک جنګیږي
څو پورې چه پاتې وی دنیا کې یو افغان
ګټلۍ مونږه ندی استقلال ځان ته آسان

هیر به نکړومونږ دا میړنتوب دمیړنیانو
دغه سر ښندنه او شهامت د جنګیالانو
ساتي زمونږ تاریخ طاهري نیک نوم دمردان
ګټلۍ مونږه ندی استقلال ځان ته آسان