کور / هراړخیز / روغتیاد خدای(ج) یو لوي نعمت دئ

روغتیاد خدای(ج) یو لوي نعمت دئ

د المان د روغتيايي مجلي نه ژباړه
د بي – ام – ءي څرګندول

دیوې الماني روغتیائي مجلې څخه ژباړه : ژباړونکی محمد سرور وکیلي
روغتیاد خدای(ج) یو لوي نعمت دی، چې ډېر ارزښت لري .
المانان واي : عقل، روح، بدن چې یو له بله سره مطابقت و نه لري سړی ناروغی وي . موږ بیا وایو : روغ عقل په روغ بدن کي وي .
بدن – اندازه – نمره (Body-Mass-Index) او لنډیز ئي (BMI) په دغه (BMI) هر سړه کولاي سي چې خپل وزن څرګند کي او وي ګوري، چې وزن ئي سم دی یا لږ دی اویا ډېر دی . که د سړي وزن تر نرمل حالت ډېر سي د روغتیاخطري فاکتورونه ئي مربوط کيږي په لوړ فشار ، درګونو بندښت، کولسترول او نور شیانو پوري . (BMI) داسي څرګندیږي : د بدن وزن تقسیم پر جګواله ضرب ده جګواله مساوي کېږي په بې – ام – ءي د بېلګي په توګه : د یوه سړي وزن (۸۵) کیلوګرامه دی او جګواله ئي (۱،۸) متر دی نو د ده بې- ام -ءي به څو وي؟ ( ۸۵ : ۱،۸*۱،۸ = ۲۶،۲)
د بې- ام – ءې ګروپ د المان د خوړو څېړني ټولني لاندي داسي ښودلې ده .
تر خپل اصلي وزن چې وزن لږ وي : بې – ام – ءي د نارینه لپاره تر
(۲۰) لږ او د ښځي لپاره (۱۹) لږ وي
عادي یا نرمل وزن : نارينه (۲۰ – ۲۵) وي ښځه (۱۹ – ۲۴)
ډېر وزن ،تر نرمل ډېر : « (۲۵ – ۳۰)وي « (۲۴ – ۳۰) وازکي لرونکی بدن( Adipositas) : نارينه (۳۰ – ۴۰ ) (۳۰ – ۴۰) عمر او د بې – ام – ءي نرمل فکتورونه بې – ام ءي عمر په کلونو (۱۹ – ۲۴) (۱۹ – ۲۴) ۲۰ – ۲۵ ۲۵ – ۳۴ ) ۲۱ – ۲۶ ۳۵ – ۴۴) ۲۲ – ۲۷ ۴۵ – ۵۴) ۲۳ – ۲۸ ۵۵ – ۶۴) ۲۴ – ۲۹ تر ۶۵ )

بې – ام – ءي تر ۳۰ ډېره ۲۵ څخه تر ۳۰ پوري لږتر ۲۵ جګواله په متر وزن مو په کیلو ګرام وزن کیلوګرام کیلوګرام

۶۶ کیلوګرام ۶۶ – ۵۵ کیلوګ ۵۵ کیلو ۱،۴متر
۶۸ ۶۸ – ۵۶ ۵۶ ۱،۵۰
۶۹ ۶۹ – ۵۸ ۵۸ ۱،۵۲
۷۱ ۷۱ – ۵۹ ۵۹ ۱،۵۴
۷۳ ۷۳ – ۶۱ ۶۱ ۱،۵۶
۷۵ ۷۵ – ۶۲ ۶۲ ۱،۵۸
۷۷ ۷۷ – ۶۴ ۶۴ ۱،۶۰
۷۹ ۷۹ – ۶۶ ۶۶ ۱،۶۲
۸۱ ۸۱ – ۶۷ ۱،۶۴
۸۷ ۸۷ – ۷۲ ۷۲ ۱،۷۰
۹۹ ۹۹ – ۸۳ ۸۳ ۱،۸۲
۱۰۲ ۱۰۲ – ۸۵ ۸۵ ۱،۸۴
ډېر دی نرمل ښه