کور / خبرتیا او پيغامونه / اعلامیه فارو :پرویز کامبخش باید آزاد گـردد.

اعلامیه فارو :پرویز کامبخش باید آزاد گـردد.

په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون    فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا


فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغانها در اروپا (فارو ) صدور حکم اعدام آقای پرویز کامبخش محصل سال سوم دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ و روزنامه نگار را که از طرف محمکه بلخ صورت گرفته از اساس بی بنیاد و غیر عادلانه پنداشته و صدور چنین احکامی را خلاف قانون رسانه ها و بر خلاف اصل آزادی بیان و عقیده تلقی نموده و اعلام میداریم که تا  چه وقتی تفتیش عقاید و محتسب بازی باید در مورد روزنامه نگاران ، کارکنان رسانه ها و محصلین از جانب انحصار طلبان وتمامیت خواهان حاضر در صحنه قدرت و محاکم همسنگشان اعمال میگردد.    .                                                                                       


از بستن واتش زدن مکاتب و دانشگاها در این سالیان سی چه چیزی حاصل مردم ما شده و یا کدام سودی را بدست آوردیم که اکنون چشم و گلوی محصلین و روزنامه نگاران را میفشارند ؟                            


پس  وجود پوهنتونها ونشر جراید برای چیست ؟


اگـر محصلی که انهم در کنار تحصیل برای امرار معاش به کار روزنامه نگاری نیز رو آورده که مکملی برای بالا بردن تجربه شغلی آینده اوست ،  و در کشوری به تحصیل و کار مشغول است که کتابخانه هایش به اتش کشیده شده است و کمتر کتابی در قفسه های کتابخانه ها برای مطالعه محصلین و مردم وجود دارد ، مراجعه پرویز کامبخش به انترنیت و افزودن بر اطلاعات خود و دیگران تا کی باید گناه پنداشته شود ، پس در اینصورت آزادی بیان و اندیشه و احتـرام به کرامت انسانی را چگونه صادر کنندکان حکم اعدام  پاسخ گو خواهند بود ؟                          


در کشور استبداد زده ما اکنون استبداد فکری حـلقه های خاصی بازهـم میخواهند با زیاده خواهی وانحصار طلبی شان قربانی بگیرند وآنانی را که مثل خود شان نمی اندیشند به قربانگاه بفرستند ویا با جبر وتهدید وایجاد ترس  بر چشم و دهان نویسندگان و روزنامه نگاران مهر سکوت ببندند .                                                              


اگـر دیروز صدای میر حسین مهدوی ، علی محقق نسب و اجمل نقشبندی .. و دیگران را به مصاف طلبیده بودند امروز نوبت پر ویز کامبخش رسیده و فردا معلوم نیست که نوبت کی باشد دادگاهای افغانستان بجای اینکه توجه رسیده گی شان را به دوسیه های هزاران قربانی خشونت ، فساد و جنایتهای انجام یافته توسط  جنایتکاران حاضر در صحنه نماید ، دیگر اندیشان ، ژورنالیستان ورسانه های تصویری مانند تلویزونها و رادیوها و بلاخره جوانان کشور را در معرق توجه قرار داده اند ، که این امر نیز باید مورد توجه محافل جامعه مدنی فعال در کشور،مجمع های سیاسی ملی و مخصوصا کشورهای کمک دهنده جامعه بین المللی قرار گیرد و این وضعیت نابسامان سانسور ، تفتیش عقاید ، تهدید و ایجاد هراس که امروز به یک عادت تبدیل گردیده باید تغیر یابد وبه آن نقطه پایان گذاشته شود.                                                             


    فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا به نمایندگی بیش از 54 انجمن و سازمانهای فرهنگی و سیاسی افغانها در سراسر اروپا و امریکا ضمن اینکه صدور حکم صادره از طرف محمکه بلخ را انهم بصورت سری و بدون حضور وکیل مدافع آقای پرویز کامبخش ،صدور این حکم را از بنیاد بی اساس و غیر قانونی و خلاف قوانین رسانه ای و موازین حقوق مدنی شهروندان افغان و حقوق بشری هـر انسان تلقی نموده و فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغانها در اروپا ،اماده گی خود را برای انجام همکاری درمـورد وکالت اقای پـرویز کامبخش اعـلام داشته و خواهـان لغـو حکم صادره و آزادی ایشان از قـیـد زندان میباشـیم.                                                                           


                                           هئیت اجرائیه فدراسیون سازمانهای


                                           پناهندگان افغانها در اروپا 


                                          هـالند  24 جنوری 2007