کور / شعر / نښتر

نښتر

 نښتر


کاره واږه کړه لښکرپه سينه
دپکتياډاک کې نښترپه سينه
چې هېردې نه شي په ياددې اوسي
درته به کېږدم تصويرپه سينه
چې په خنجروويشتل دې کول
دزخموپاتې اثرپه سينه
دستالپاره بل پل ترې جوړکړم
چې پرې راکاټ کړې موټرپه سينه
چې زه خوپوه شم راځې په دې لار
درته به نيسم سنګرپه سينه
چې مونصيب شي وصال اوشېبه
درته به جوړکړم دفترپه سينه


 


 لـــروبــر


څوک چــې کبان په سينـدکې نيسي هابه جال جـوړوي


يـــارســـــتـادميــنې انتــــظـــارورځـــې نــه کـال جـوړوي


ســــاده ښـايست دې ښـه دى ځارپېزوان پـرې مه ځړوه
لکـــــه هنــدوان کړي عـبـادت سُنـــدرنه خـــال جـــوړوي


سـتادښايـــست رنګيــنـۍ واړه راتــه وړا نــدې وروستــه


زه يـــې قـلــم بــانــدې لــيکـــم دزړه مــې حــال جوړوي


چې دوصال ماڼۍ کړم جوړه،خيال مې ډوب شـي هومره


بيده شـــي لاړشــــي راشـــي ستاداوربل شـال جوړوي


دښکـلوچـــم راځـــينــې ورک دى لــروبــرګــرځـــي اوس


دبېــلــتانــه غــميــــزې ســـتامـــې دزړه فـــال جـــوړوي


چــې پـــکې زانګم بـــه يووخت هغه شېبې شـمارم تـل


اميـــن زى ســتــاکــاږي تــصــويــردزلــفــوټــال جــــوړوي