کور / شعر / جنګ او سوله

جنګ او سوله

نه مې جنګ خوښ نه مي سو له په دا رنګ
په  ظا هر ه  چي  وي  سوله  او وي  جنګ

تد ريجي  مړينه  ډېر ښه  د ه  تر دې سولی
د  پرنګ لا س کښي تو پک په کوي  جنګ

جنګ  هم  ستره  بر با  د ي  د  تمد  ن  د ه
جنګچې کيږي خو په سوله کښي وي جنګ

د سولي د را تلوپه هيله جنګ کړي يو دبله
هرطرف خپل برې غواړي چي کړ يجنګ

دا څر ګنده  نده چي به کوم يو برې مو مي
پو هيږو يو د سولي  پلوي دی بل د  جنګ

يو وا ی زه مين پر سو له بل و ا ی زه  يم
داسي شو څورنګه دا جها ن لکه  په جنګ

هيڅوک نه وا ېی چي زه عا مل جنګ  يم
د واړه لوري  جنګ غند ي اخته په جنګ

جنګ په جنګ کښي ناممکن دی خبراوسه
د ا ده  سوله  چي  ده  ستر عا مل د  جنګ

احضارا ت دجنګپه سوله کښي تکميل شي
جنګ شو پا ته زما  د  سو لي سره  جنګ

سوله ستر عا مل  د  ه  د  نړۍ د  ړنګېد و
په خوله هرڅوک سوله غواړي اونه جنګ

په جنګو نوکښي برې موند لای څوک شي
چي دسولي زمانه کښي تيارې نيسي دجنګ

جنګ وسولي ته  بد و ا ېی سوله  جنګ ته
ولي شو له خور ا و ورور سره  په  جنګ

زه له جنګ او سولي د و اړو په شکوه  يم
چلپا با سم اول پر نو م دسولي بيا پر جنګ

څه ګيله به کړم له جنګه جنګ خو جنګدی
زه ګيله لرم دسولي ټوله تېره شوه په جنګ

دجنګ ټول ابزار په سوله کښي جو ړيږي
راشېوکړې قضاوت چي داده سوله اوجنګ

منځني واټن ويشتونکي راکټونه که وسلېدي
سولي راکړی د ا سو غا ت په کيږي جنګ

که په ګوټ ګوټ د  نړۍ کښي  و ګرزېږئ
په نړۍ کي سوله نشته ملتو نه دي په جنګ

د سولي په رڼاکښي چاوسلې دي غورځولي
يو د بل په مقا بل کي جوړوي وسلې دجنګ

د جنګ  ټو له پېښې سوله  کښي شوني د ي
دا ړنده سوله زه بولمه مجرمه په هر جنګ

د  جنګ و نه په  سو له  کښي  کړي و د  ه
په سوله کښي دجنګ ونه مېوه کوي د جنګ

چي يوګاونډئ وساتي د بل دښمن په کورکي
مجرم دا ګاونډئ دي چي خپله غواړ يجنګ

که  د  جنګ  په  پر تله  سو له  ښه  ستا  يو
ولي ا نسا نا ن  تل  لټو ي سوله کښي جنګ

هم  د  جنګه  څخه  بيزا  ريم  هم  د  سولي
کله به  بيا  پريږدي د انا روغه سوله جنګ

تر جنګ مي سوله خوښه ده چي سوله و ي
نه چي سو لي د لته را بللې و ي  بل  جنګ

نه به ورکړمه وسو لي نه و جنګ ته امتياز
سوله به غند مه چي خدمت کي وي دجنګ

دا جنګ  نه  دی چي  په  سوله  ملامت دی
سوله هم ده ملا مته لکه وه چي په هرجنګ

جنګ دښمن دی تاپه کورکي ځای ورکړې
سولي خوشي دي ور بد کړی نوم  د جنګ

چي جنګ خلاص شي امېدو نه را پېداشي
چي به سو له  پر ځا ی پا ته  شي د جنګ

خلګ شي ناهيلي چي شي سوله په خطرکي
څه چې را کړه اوس ېی بيا ا خلي په جنګ

دازه نه يم ټوله تاسي ياست چي جنګ کړي
پو هه ز د ه  کړئ  مخه  و نيسئ  د  جنګ

څو  چي  سوله  په  رشتيا  وعده  را نکړي
چي  نوربه نه روزي ګروپو نه د بل جنګ

د جنګ خو ر ده  جنګيا لي روزي په خپله
سم  و يلای نشي چي زه  يمه  نشته  جنګ

په سوله کښي ژوندون دی چي جنګ نوي
ورکه دي شي سوله چيخد مت کيويدجنګ

د فا روق زړه  چي د سو لي  په طلب  شو
دسولي زړګې وسوځئ په سرولمبود جنګ