کور / شعر / څلوريزه

څلوريزه

متن  دعوه مې په دې چم وه خپل وطن یې رانه  ونیو
      راپاڅېږیء یو قام شیء چې ګلشن یې رانه ونیو
      پرون  مې دومره   وویلې دا خاوره دا فغان     ده
      په   لاس مې زولنې شوې او  یخن یې رانه  ونیو