کور / شعر / د ز ړه خو اله

د ز ړه خو اله

زما دي ستا سره قسم ستا په يا ري وي
چي رشتيااوصداقت په کښي جاري وي
پخو ا نئ  ميني ستا  سوئ  ﻻ پخو ا يم
غواړم مينه چي نه جنګ اونه زاريوي

چي يو د واړه وفا د ا ره خپل وعد وته
هيڅ  ا ړتيا مو  پيد ا نه  شي و ګيلو ته
ستا دوصل شپه اوږده لکه يو کا ل وي
واک موخپل وي بې سرحده ازادي وي

يو د بل په مينه  مست  ا و مستا  نه  يو
په پر وا کښي  نه د خپل نه  بېګا نه  يو
زه بورا ا و ته سو رد ګل د ګلستا ن ېی
ز مو ږ د وا ړو يواو بل ته بېتا بې وي

خوږې شپې پرله پسې لږڅه اوږد ېو ی
را په يا د مي دپخوا وخت خا طرې وی
توري شپې مي بلڅراغ و ي ستاد حسن
چي بې غمه سره نا ست ا وبېغمي و ي

دسپوږمئ په رڼاروڼي توري شپې و ي
د ښا يست دي خپرې شوي پلو شې وي
يو د بل سر ه نژد ې و ي مين ز ړ ونه
ترډېر صبر صبرپورته بې صبري وي

پرما ګر ا نه زه  پر تا  با ند ي  مين يم
له  فرا قه  دي همېش په زړه غمجن يم
خو شحا لي ېی په  ما  و و ينه با د اره
چي په  برخه د و طن مي سو کالي وي

ته  مي  لېلا  ېی  ز ه  مجنو ن يمه  ستا
له  ډ ېر پخو ا څخه  زه مفتو ن يمه ستا
چې مجنون ا و ليلا د وا ړه  سره يوشي
و هرلو ر ته  به  خو شا له خوشالي وي

که   هرڅو مو تر مينځ  ډېروي رقيبا ن
شا و خو ا  ته مو پرا ته  وي د  ښمنا ن
چي غو ښتنه مو يو ه وي زموږد وا ړو
 زما  ا و ستا ا ړتيا به  کله د پرد ي وي

ما  و تا  لره د رکړې لا پخو ا ؤامتحان
د ښمنا  نو ته  دي نه  و ا يم  د و ستا ن
ز ه  فا رو ق  د  هغو ټو لو په  ګيله  يم
چي غو ښتنئ  ستا  لپا ره  بربا دي وي