کور / شعر / ازادۍ ته سلام

ازادۍ ته سلام

وطـــــنه ستــا پـه استـقلال مــی سلام

ستا پـه جـنوب ستاپـه شـمال می سلام

ستا په ختیـځ ستاپـه لویدیـځ مـی سلام

ستا پـه پښتون ستا پـه ابـدال می سلام

چـه یی دښمن که پـه ګونډوګوډومات

ستاپـه سپاهی ستاپـه جـنرال می سلام

چـه ددښمن سـریی لـه تـنه غــوڅ کـه

دتــاپــه تـــوره سـتاپــه ډال مـی سلام

چـه احمد شاه ومیرویس یــی وروزله

ستا د زانګـوپـه قــوی ټــال می سلام

چه د اسمان په جبین ستوری ښکاری

ستادلـورانـو پــه شنه خـال می ســلام

ستـــادځـــوانـانــوپــه شمـلومـی سـلام

پـه ښـکلوپـیغـلووزرین شال می سلام

د تـــا د تـــوری او آدب پــــه بـــچــو

رحـمان بـابـاوپه خـوشحال می سـلام

چــه ( د یورند) کـړ لـو په ظلـم جــدا

پــه پـیښـور،کـوټـه، چـترال می سلام

ستا افغانان چه پـه هرګوټ کی اوسی

دهغـوی پـه کـوروپـه عیال می سـلام

تــه پـه (آسیاکی) تـرسویس نـه ښکلی

دتــادغــرونـــوپـــه جــمال می سـلام

مــــونګه د تـــاعزت دنیاکـی غــواړو

ستاپــه لعـلونـووستاپـه مـال می سلام

تا کـی خوشحال بی تا خفه(علی خان)

دتـاپـه یاد کــی پـه هــرحال می سلام