کور / شعر / غزل

غزل

تصویر دمینې ګورم م اباسین مې خیال ته راشي
دخیال څپه مې ډوب کړي تاترین مې خیال ته راشي

دنیا راته اور اور شي او عقبی راته اور اور شي
اشنا ته چې نارې کړمه یاسین مې خیال ته راشي

جنون راسره مل شي فلسفه دمېنې یون شي
د یار دخال یو کلی سپین جبین مې خیال ته راشي

کاروان راځنې لاړ شي یکتنها پاتې شم ولې ؟
ضمیر چې مې پرېښانه شي آیین مې خیال ته راشي

نور تښتمه لا تښتمه چې ځان مې کناره کړم
زاهد ته چې نږدې شمه ستا دین مې خیال ته راشي

دا نن چې داشنا کلي کوڅو کې رټل کېږم
رقیبه ستا ښېرا دبل آمین مې خیال ته راشي

د مینې په شېبو کې چې ستومانه زما خیال شي
یو ښکلی شان تصویر د نازنین مې خیال ته راشي

۹-۳-۲۰۰۲
لره پښتونخوا