کور / خبرتیا او پيغامونه / دانجينرانولپاره انټرنيټي وېبپاڼې

دانجينرانولپاره انټرنيټي وېبپاڼې

دادنبورک دمهندسۍ اوانجينرۍ کتابتون
www.eevl.ac.uk
انجينرانولپاره انجينري
www.engeeers4engineers.co.uk
دانجينري اومهندسۍ دمتخصيصينولپاره ځينې مهم ټکي
www.eng-tips.com
دساتنې ښايسته ودانۍ
www.outreach.psu.edu/c&l/protective.structures
دمهندسانوملي اونيزه
www.new-sgn.com
دانجينرانۍ اومهندسۍ دمتخصيصينونړيوال بنسټ
www.engress.com
په کورکې دانجينرانولپاره روزنيزه دوره
www.percinc.com
دودانولو دکودونو دروزنې لارښود
www.internationalcodes.com
په کورکې دانجينرۍ دزده کړې درې ورځينۍ دوره
www.atctraining.com
دانجينرۍ دروزنې وړاندې کوونکې برخه
www.ppi2pass.com
دځمکې اودودانيو نقشه برداري
www.chotkeh.com
له لرې لارې دانجينرۍ زده کړه
www.kw.edu
انجينرانو لپاره دانجينرۍ
www.engaplets.vt.edu
برقي موتور او نور څنګه کارکوي؟
www.howstuffworks.com/inside-motol
دامريکا دانجينري زده کړې ټولنه
www.tsawww.org
دانجينرۍ اومهندسۍ زده کړه
www.tic.utexas.edu
دانجينرۍ اومهندسۍ دزده کړې سازمان
www.gateway.vpr.drexel.edu
دانجينرۍ دزده کړې دوام
www.dipoli.hut.fi/iacee
دهايدروليک (بنداونهر) دڅانګې محصلينولپاره دزده کړې څانګه
www.fpef.org
بې نهايت انجينري
www.xtreme.hawaii.edu
په لونيزيانا کې دمهندسۍ زده کړه
www.uno.edu/nengr.leap.index.html
دانجينرۍ شورا
www.engc.org.uk
په اروپاکې دانجينرۍ زده کړې پراختيا
www.nb.ch/sefi
دکاناډادانجينرۍ موسسه
www.eic-cic.ca
دبرق،ميخانيک،کيميااومهندسۍ دانجينرۍ زده کړه
www.cpee.com
دانجينرۍ دڅېړنې ټولنه
www.erc-assoc.org
دمحصلينولپاره دانجينرۍ دزده کړې څانګه
www.aaas.org/spp/dspp/index.html
دانجينري يو ديجيتل کتابتون
www.needs.org
انجينري څه شى دى
www.jets.org
دغوره انجينرانولپاره دانجينري زده کړه
www.cmu.edu/provost/teaching/nsf/index.html
په بروکسل کې دانجينرۍ داړيکو او همکاري پوهنتون
www.indutec.be
دانجينرۍ دليدنې پاڼه
www.visionengineer.com
دانجينرۍ نړيواله خپرونه
www.jiee.dit.ie
دانجینرانو ملي اونۍ
www.eweek.org
انجينري خبرې اترې
www.engineeringtalk.com
پرمختللې انجينري
www.progressiveengineer.com
دجان هوپ کنز اختراع ګانې
www.jhuapl.edu/ott/index.html
دامريکادبوستون پوهنتون
www.bu.edu/cff/transfer
دجنوبي کاليفرونيادانجينرانوټولنه
www.spaa.org
داندازه کولونړيواله ټوله
www.isa.org
دامریکادانجينرانوملي اکاډمي
www.nae.eda
دکاناډادانجينرۍ داطلاعاتوټولنه
www.itac.ca
دمتخصصوانجينرانوټولنه
www.nspe.org
دښځينه انجينرانوټولنه
www.wieo.org
دجاپان دانجينرۍ ټولنه
www.ieice.or.jp/welcome.html
دمهندسۍ اوانجينري علومو ټولنه
www.nsbe.org
دمهندسۍ اوانجينري علومو ټولنه
www.nhspe.org
دمهندسۍ اوانجينري علومو ټولنه
www.tecnet.ie
دمهندسۍ اوانجينري علومو ټولنه
www.euro-wireless.org
دمهندسۍ اوانجينري علومو ټولنه
www.rareearth.org
دمهندسۍ اوانجينري علومو ټولنه
www.apey.yk.ca
دمهندسۍ اوانجينري علومو ټولنه
www.ospe.on.ca
دمهندسۍ اوانجينري علومو ټولنه
www.suthoston.com