کور / شعر / بيننګانو!

بيننګانو!

تاسو ځانته سوله غواړئ،مونږته مدام جنګ غواړئ
خپل وطن اباد غواړئ،زمونږه وطن ړنګ غواړئ

تاسوخوننګ نه پيژنئ،مونږخوپه ننګ ژوندکوو
تاسونوبيا ولې؟ مونږدځان په څېر بي ننګ غواړئ

تاسودښمنان زمونږدښکلي فرهنګ ولې يي؟
تاسوپه مونږ ولې راتپل دخپل فرهنګ غواړئ؟

واورئ دقيام، بيننګو! دا ارمان به ګورته وړئ
تاسو که غيور افغانان هم،د ځان په رنګ غواړئ