کور / اسلامي / ایا ميدانی؟

ایا ميدانی؟

                                                    آیا میدانی؟


                                        رساله و جدول را تا اخیر ببین و بخوان
                                                   آیا میدانستی؟


                                   آیا میدانی اولین کسیکه مرگ را تمنا کردکی بود؟
                                                  يوسف عليه السلام                             آیا میدانی اولین چیزیکه از اعمال این امت بلند میشود چیست؟
                                                  نماز های پنچگانه                          آیا میدانی اولین نماز را که رسول صلی الله علیه و سلم اداء نمود؟
                                                      نماز ظهر                         آیا میدانی اولین کسیکه در روز قیامت بر وی زمین شگافته میشود کیست؟
                                               محمد صلى الله عليه وسلم


 


                               آیا میدانی اولین کسیکه دروازه جنت را باز میکند کیست ؟
                                               محمد صلى الله عليه وسلم


 


                                 آیا میدانی اولین کسیکه شفاعت میشود و شفاعت میکند؟
                                               محمد صلى الله عليه وسلم


 


                                    آیا میدان اولین امت که داخل جنت میشود کیست ؟
                                            امت محمد صلى الله عليه وسلم                             آیا میدانی اولین کسیکه برایش اجازه دخول به آسمان داده شد؟
                                                 جبريل عليه السلام


 


                               آیا میدانی اولین کسیکه دوازده ساعت را تعین کرد کی بود؟
                                      نوح عليه السلام در کشتی بخاطر اقات نماز


                                                    ************


 


                                       آیا میدانی اولین کسیکه اسپ سواری کرد؟
                                                 إسماعيل عليه السلام


 


                                  آیا میدانی اولین کسیکه جمعه را به جمعه مسمی کرد؟
                                                     كعب بن لؤي


 


                                       آیا میدانی اولین کسیکه سبحان الله گفت؟
                                                 إسرافيل عليه السلام


                                      آیا میدانی آنچه از قران اولین بار نازل شد؟
                                               اقرأ باسم ربك الذي خلق


 


                                       آیا میدان اولین کسیکه با قلم خط نوشت ؟
                                                 إدريس عليه السلام


 


                                        آیا میدانی آنچه از قران آخر نازل شد؟
                                          واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله


 


                                       آیا میدانی آنچه از تورات اول نازل شد؟
                                               بسم الله الرحمن الرحيم


 


                                    آیا میدانی اولین کسیکه در راه خدا جهاد کرد؟
                                                 إدريس عليه السلام


 


                                 آیا میدانی بزرگرترین آیت درقران کریم کدام آیت است؟
                                                     آية الكرسي


 


        کسیکه ( سبحان الله و بحمده ) صد مرتبه بگوید تمام گناه هایش بخشیده میشود و لو به اندازه کف دریا باشد.                   کسیکه (بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولآ قوة إلا بالله العلي العظيم هفت مرتبه
                                            بعد از نماز صبح و شام بگوید
                            از جمله خوشبخت ها نوشته میشود ولو که از جمله بد بخت ها باشد>


  کسیکه ( لآ إله إلآ إنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) و او در حال سختی باشد الله بر او آسان میکند چنانکه بر یونس علیهم
                                                    السلام کرد>


         رسول صلی الله علیه وسلم دو کلمه گفت که او نزد الله بسیاردوستداشتنی است و میزان اعمال را ثقیل میکند>
                                                 سبحان الله وبحمده
                                                 سبحان الله العظيم


 


                                            ابن القيم رحمه الله گفته است:
                                         چهار چیز جسم انسان را مریض میسازد
                                    سخن زیاد * خواب زیاد * خوراک زیاد *جماع زیاد


 


                                           و چهار چیز بدن را منهدم میسازد
                                         اندوه وچرت * وغم * وگرسنگی* وجادو                              و چهار چیز زیبایی و شادابی و تازگی چهره را از بین میبرد
                          دروغ * وبی حیایی * و زیاد سوال کردن بدون علم * و فسق وفجور زیاد


 


                                   و چهار چیز چهره را زیبا و شاداب و تازه میسازد
                                            تقوى * و وفاء * وكرم * مروءة


 


                                           و چهار چیز روزی را زیاد میسازد
                      نماز های شبانه * زیاد توبه کردن * صدقة * ذکر الله تعالی در اول و آخر روز


 


                                          و چهار چیز روزی بستگی را میاورد
                                      خواب صبحگاهی * قلت نماز* وكسالت * وخيانت


 


           کسیکه سبحان الله وبحمده صد مرتبه بگوید تمام گناه هایش بخشیده میشود ولو به اندازه کف دریا باشد


 


                                            کسیکه سبحــــان الله وبحمده
                                         بگوید در جنت درختی برایش غرس میشود


آیامیدانی اولین نماز را که رسول صلـــــــــــی الله علیه وسلم اداءنمود ؟
نماز ظهر .
آیامیدانی اولین کسیکه درروز قیامت بروی زمین شگافته میشود کیست؟
محمد صلی الله علیه وسلم.
آیامیدانـــــــی اولین کسیکــــه دروازه جنت راباز میــــــکند کـــــــیست ؟
…محمد صلی الله علیه وسلم.
آیامیدانــــــــــی اولین کسیکــــــــه شفاعت میشـــــود وشفاعت میکند ؟
محمد صلی الله علیه وسلم.
آیامیــــــــدانی اولین امــــــت که داخـــــــــل جنت میشــــــــود کیست ؟
امت محمد صلی الله علیه وسلم