کور / شعر / غزل

غزل

نازونه اداګانی دی په ما وهي ټالونه
اوازد محبت دی په رښتیا وهي ټالونه
زانګودشاعری ته می یونوی پیغام راغی
مضمون په عاشقی لیکلی ستا وهي ټالونه
یورازد مینتوب پکی په غټوتوروښکاري
نظرکی می د سترګوپه وفا وهي ټالونه
هجران به دی ترکومه رانه لری لری ساتي
جرګی دامیدونومی په غلا وهي ټالونه
اندازدمحبت دی راته خپله ځان ښکاره که
نن ځکه صابري ته په خنداوهي ټالونه.