کور / شعر / فــــــــــــريا د ونه

فــــــــــــريا د ونه

فــــــــــــريا د ونه
فــــریاد ونه د زړه پــورته سي په شپه کي
جــوړشي نوي تــــوفانــــونه پـه سينه کي
د سيندو لیونی موج ځـــــغلي ساحــــــل ته
سر وهي له غـــټو سخرو پـــه ورشـــه کي
ريـــزمـــريز یې دځګر ټـــولي پارچې شي
مـــرواريـــد ورته عاجــزوي پـه غرمه کي
دشمال هجوم یې تاش په تاش قـطرې کـړي
فـــوارې ورتــــه عا جــــزه پــه ليــــد ه کي
د ښــــکلا ښا یښت نصـــــيب د طبیعت سي
ا ما نزي تــــه دغــــم پیټی پــــه تحــــفه کي
 ناروي ۱۲سپټمبر ۲۰۱۱