کور / شعر / زما ټولګيوال شهيد نعمت الله سرجنګ په يادکې

زما ټولګيوال شهيد نعمت الله سرجنګ په يادکې

مرګيه!


مرګيه تاخوناځواني  کړې ده


زماپه زړه  دې بربادي کړې ده


تا زمافن  زماشعور وژلی


تاپه تياروکې  زمانور وژلی


ددې وطن دې لوی باتور وژلی


چاچې په نره  سربازي کړې ده


« « «


هغه زمادزړه  تسکين ملګری


هغه نعمت په خوی سنګين ملګری


زماشرين زما  نيازبين ملګری


چاچې زماسره ياري کړې ده


« « «


څومره ښه وخت  ووښوونځي ته به تلو


دواړه جوړه چې ساعت تيري ته به تلو


د درس لپاره  شنه پټي ته به تلو


زما په زړه  یې پاچاهي کړې ده


« « «


پخوا وو څومره  قيمتي وختونه


بيانه راګرځي نه راځي وختونه


لکه ګړۍ ستن  داسې ځي وختونه


وخت خوپه هرچا باداري کړې ده


۱۳۹۰/۷/۲۵ پکتيا

.