کور / هستوي فزيک / آیا پوهیدئ ؟ پنځلسمه پرله پسې برخه

آیا پوهیدئ ؟ پنځلسمه پرله پسې برخه

1. چې کافی په نړۍ کې له تیلو څخه وروسته د تجارت دوهم مهم توکې دئ.
2. چې کافي د سرطان خطر کموئ.
3. چې د برښنا د تولید ډیزلی، ګازي، د سکرو او هستوي تائسیسات ټول د اوبو له بخار څخه برښنا تولیدوئ.
4. چې یوارنیم ۲۳۵ د سکرو په پرتله ۳.۷ ملیونه ځله ډیره انرژي تولیدوئ.
5. چې په هستوي ریکټورونو کې پلوټونیم او طبیعی یورانیم هم د سون توکو په بڼه کاریدای شئ.
6. چې هستوي انرژي د انرژي تر ټولو نورو چینو لږ فاضله توکي تولیدوئ.
7. چې د برښنا هستوي ریکټور زمونږ چاپیریال نه ککړوئ.
8. چې د برښنا د تولید هستوي ریکټور تر د سکرو د ریکټور په پرتله چاپریال ته لږه تشعشع خپروئ.
9. چې هستوي ریکټور هیڅ کاربن دای اکساید نه تولیدوئ.
10. چې هستوي ریکټورونو په نړۍ کې د ډیرو کسانو ژوند ژغورلی او هغه ځکه چې د سکرو د سون په ځای کاریدلي دئ.
11. چې هستوي انرژي د هستو د اتحاد او انشقاق په پایله کې را مینځ ته کیږئ.
12. چې لمر هم یو هستوي ریکټور دی خو یواځې توپیر یې دادی چې لمر د هستو د اتحاد څخه انرژي اخلئ.
13. چې 1×9 +2 = 11 , 12×9 +3 = 111 , 123×9+4 = 1111 او همدارنګه تر پایه.
14. چې 1089×9 = 9801کیږئ.
15. چې د سویا دانې تر غنمو او نورو حبوباتو ډیر پروتین لرئ.
16. چې له سویا څخه د پلاستیک او سینګاری توکو په جوړونه کې هم کار اخیستل کیږئ.
17. چې سویا د غوښې په شمول د ټولو پروتینو موادو پر ځای کاریدای شئ.
18. چې له کافي سره بل هر ډول خوند یوځای کولای شئ.
19. چې کافي لمړی ځل په عربو کې رواج وه او اورپایانو به ورته عربی شراب ویل.
20. چې په جاپان کې د اکټوبر لمړۍ ورځ د کافی رسمی ورځ ده.
آیا پوهیدئ ؟
1. کافی په نړۍ کې له تیلو څخه وروسته د تجارت دوهم مهم توکې دئ.
2. چې کافي د سرطان خطر کموئ.
3. چې د برښنا د تولید ډیزلی، ګازي، د سکرو او هستوي تائسیسات ټول د اوبو له بخار څخه برښنا تولیدوئ.
4. چې یوارنیم ۲۳۵ د سکرو په پرتله ۳.۷ ملیونه ځله ډیره انرژي تولیدوئ.
5. چې په هستوي ریکټورونو کې پلوټونیم او طبیعی یورانیم هم د سون توکو په بڼه کاریدای شئ.
6. چې هستوي انرژي د انرژي تر ټولو نورو چینو لږ فاضله توکي تولیدوئ.
7. چې د برښنا هستوي ریکټور زمونږ چاپیریال نه ککړوئ.
8. چې د برښنا د تولید هستوي ریکټور تر د سکرو د ریکټور په پرتله چاپریال ته لږه تشعشع خپروئ.
9. چې هستوي ریکټور هیڅ کاربن دای اکساید نه تولیدوئ.
10. چې هستوي ریکټورونو په نړۍ کې د ډیرو کسانو ژوند ژغورلی او هغه ځکه چې د سکرو د سون په ځای کاریدلي دئ.
11. چې هستوي انرژي د هستو د اتحاد او انشقاق په پایله کې را مینځ ته کیږئ.
12. چې لمر هم یو هستوي ریکټور دی خو یواځې توپیر یې دادی چې لمر د هستو د اتحاد څخه انرژي اخلئ.
13. چې 1×9 +2 = 11 , 12×9 +3 = 111 , 123×9+4 = 1111 او همدارنګه تر پایه.
14. چې 1089×9 = 9801کیږئ.
15. چې د سویا دانې تر غنمو او نورو حبوباتو ډیر پروتین لرئ.
16. چې له سویا څخه د پلاستیک او سینګاری توکو په جوړونه کې هم کار اخیستل کیږئ.
17. چې سویا د غوښې په شمول د ټولو پروتینو موادو پر ځای کاریدای شئ.
18. چې له کافي سره بل هر ډول خوند یوځای کولای شئ.
19. چې کافي لمړی ځل په عربو کې رواج وه او اورپایانو به ورته عربی شراب ویل.
20. چې په جاپان کې د اکټوبر لمړۍ ورځ د کافی رسمی ورځ ده.

.