کور / شعر / پـښتو ژبه

پـښتو ژبه

 مونږ   شاعران     ئې    لــټـوو     پـــه    مـــیــنــارونــو    کــې


پــښـــتــو   ده   ورکـــه    رانـــه   پــــــه   د  فــتــرونــــو   کـــېپښتو   د   ژونــد   ښــکلا   ده،  د  هر  یو  فـن    ښــکلا  ده


دا  هم   په   زړه   د  پښـتـون   ، د  هـر   یـو   تـن   ښـکلا   ده


دا   بــه   د  ګل   غــونـدي    ټــوکـیـږی    زمونـږ   زړنو   کې


پــښـــتــو   ده   ورکـــه    رانـــه   پــــــه   د  فــتــرونــــو   کـــېپښتو ،   ملګـرو  زمـــونـــږ   ،  دا  د غــیــرت     نــښــه   ده


دا   په   هــر   ځــای   کـــې   زمـونږ   دا،  د   عزت   نښه   ده


هر   یــو   شــاعــر   ده   هم   ستايــلـی   په   شـعرونـو   کــې


پــښـــتــو   ده   ورکـــه    رانـــه   پــــــه   د  فــتــرونــــو   کـــېوعدی    خـــو   ډیری     وکړی  ، خـپـلــی    چوکۍ    لپاره


پــښــتــو  بــه   راشــی   سـکــول   تــه،   د   تـرقـۍ   لـپــاره


په   چوکۍ   کینې ،   پښتو   نه   پريږدی  سکولونو  کې


پــښـــتــو   ده   ورکـــه    رانـــه   پــــــه   د  فــتــرونــــو   کـــېدوی چې چوکۍ  ونیسی،  پـښـتـون    ئې   فکر  نــه  وی


د   بـل   لــګـۍ    ونــیــسی  ، د   پــښــتـو   ذکـــر   نـــه   وی


جــانــانــه   دغــو   هــــم   ځــپــلــی   ده   ښــــــارونـــــو  کـــې


پــښـــتــو   ده   ورکـــه    رانـــه   پــــــه   د  فــتــرونــــو   کـــېدا    د    ولــــس    ژبــــه   ده،  دا     مـــړه    کــولــی     نــــشـی


عبس   خواری     دی    نه    کړی ،  دا    څمـلولـــی    نــشی


ولس     ژونــدۍ    ســاتــلــی   ده   خپــلـو   منيځونو    کې


پــښـــتــو   ده   ورکـــه    رانـــه   پــــــه   د  فــتــرونــــو   کـــېدا    لــرو  بــر   پښـتـانـه،  چـې   راويــښ   شـوی    نـه   وی


قـــامــی   وحـــدت ګـلان   چــې، را  ټـوکـیـدلـی   نــه   وی


پـښـتـو   بـه   وی  ،  داسی   غـلامـه   سـیـاسـتـونـــو   کـې


پــښـــتــو   ده   ورکـــه    رانـــه   پــــــه   د  فــتــرونــــو   کـــېای   د   وطــن   ځــوانــانـو ،  نـنــګ   په   پښتو   پکار دی


د خپل   وجـود   په  خـاطـر،  نــنــګ   د ځــلـمو   پکار دی


نسیم    خــو   وائــی   دوی   ئې   نه   پریږدی   کورنــو  کې


پــښـــتــو   ده   ورکـــه    رانـــه   پــــــه   د  فــتــرونــــو   کـــې


— ——————————————————————————سکول  :ښوونځی                                                                                                                                                             
د ګـلــو ګـیـــډۍ


دې  نـفـرتــونـــو تـــه  ، د مــیــنـی  مـــدرســـه  جـــوړه کــړه
بې  اتفــاقـــی  تـــه ، یـــوه  لـــویـــه  هـــدیـــره جـــوړه کـــړه


چې مرور   زړونـه، پـخــلا  شــی  او  شـــاډولـــی  وکـــړی
په  اتـفـــاق  بــانـــدی  د زړونـــو ســلــســلـــه  جــوړه  کـــړه


پـــښـــتــون  ولـــس دی ، زوریــدلـــی کــړیـــدلــی اشــنــا
دغه  ولس  ته، خوشحالـۍ  یــوه  تـــحــفـــه  جـــوړه کـــړه


هـــم  د یــــووالــــی ګـلان  وکـــره  پـــه  هــر لــــوري  کــــــې
بـیـا  ئـې  مـالیار  شـه  یــوه  غــټــه بـاغیـچــه  جـــوړه کـړه


چې  خوشبوی  ئې  نــسیـــم  راوړی  دی پښتون ولس ته
بـاغوانــه  تــه  ورتــه  ګــیـډۍ د ګل،  درنــه  جـــوړه  کــړه